Misleiding door trajectregisseur 9/1/2020

waarheidMisleiding door trajectregisseur 9/1/2020

11 januari 2020

Op 9 januari 2020 heeft de heer U.Ö. als trajectregisseur een e-mail gestuurd aan Ray Heijder. In reactie hierop heeft de geadresseerde volledig afstand genomen van de inhoud en dit aan de trajectregisseur medegedeeld.

De inhoud kan echter niet worden genegeerd, maar moet worden beoordeeld en op de juiste plekken en tijdstippen worden geagendeerd.


Vals verband (misleiding)

De trajectregisseur legt een vals verband tussen twee onderwerpen:

  1. Verzoek tot partiële ontheffing van de sollicitatieplicht;
  2. Psychisch belastbaarheidsonderzoek.

Hiermee probeert de trajectregisseur de opdrachtgevende gemeente Epe te misleiden. Deze misleiding dreigt ook effect te hebben op de onafhankelijke bezwarencommissie en de Rechtspraak.

Het behoeft geen betoog dat het leggen van een vals verband (misleiding) onaanvaardbaar is.

Het gaat om een verzonnen verband. In alles wat is geschreven en besproken, zijn geen aanknopingspunten te vinden die het leggen van een verband tussen de beide onderwerpen rechtvaardigen.

De motivatie voor het leggen van het valse verband, kan alleen maar van verwerpelijk aard zijn:

  1. met het aanhalen van het verzoek tot partiële ontheffing sollicitatieplicht de trajectregisseur het onrechtmatige psychische belastbaarheidsonderzoek probeert te rechtvaardigen.
  2. de trajectregisseur de aandacht probeert af te leiden van zijn onacceptabele uitspraak die directe aanleiding vormde voor het verzoek om de partiële ontheffing van de sollicitatieplicht.

Analyse van het e-mailbericht

Op 5 december 2019 (bijgevoegde mail) heb ik u geantwoord op uw verzoek om ontheffing van de gedeeltelijke sollicitatieplicht. Wettelijk gezien kunt u hiervoor geen aanvraag indienen. In artikel 9, tweede lid van de Participatiewet staat dat het college in individuele gevallen tijdelijk ontheffing kan verlenen, indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn, van de actieve sollicitatieplicht en de tegenprestatie.

De trajectregisseur gaat hiermee buiten zijn boekje. Zijn taak ligt op het vlak van ondersteuning bij arbeidsinschakeling. Die taak verzuimt hij stelselmatig en in plaats daarvan houdt hij zich bezig met juridische aangelegenheden. Daarbij informeert hij ook nog eens onjuist. Belanghebbende heeft geen verzoek gedaan om ontheffing van gedeeltelijke sollicitatieplicht, maar om gedeeltelijke ontheffing van de sollicitatieplicht. Voorts is het wel degelijk wettelijk mogelijk om een aanvraag in te dienen voor ontheffing van de sollicitatieplicht.

Tijdens ons gesprek in december 2019 heeft u aangegeven dat u niet in staat bent om te voldoen aan uw sollicitatieplicht en hebben wij in overleg besloten om een arbeids- medisch advies op te vragen.

Belanghebbende heeft tijdens het genoemde gesprek niet aangegeven niet in staat te zijn om te voldoen aan de sollicitatieplicht, noch heeft haar daar iets over geschreven. De trajectregisseur zuigt dit volledig uit de duim.

Door in dezelfde zin ook te spreken over een arbeids- medisch advies, legt de trajectregisseur een verband met het niet kunnen voldoen aan de sollicitatieplicht. Dat is een verband dat niet bestaat. Er is hier derhalve sprake van misleiding.

Voorts is er niet in overleg besloten om een dergelijk advies op te vragen. Het is wel ter sprake gekomen en de trajectregisseur deelde mee een opdracht voor een onderzoek te gaan indienen. Belanghebbende heeft daarop geëist vooraf de opdrachtverstrekking in te kunnen zien. Ondanks toezegging, is niet aan die eis voldaan.

Vervolgens gaat de trajectregisseur door met oneigenlijke uitvoering van zijn functie door hier niet ter zake doende wettelijke zaken aan te halen en daarbij wederom juridisch onjuiste beweringen te doen.

Tot slot is een plan van aanpak ervoor bedoeld om afspraken vast te leggen met betrekking tot uw ondersteuning bij het verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid en naar ons oordeel noodzakelijk geachte voorziening gericht op uw arbeidsinschakeling. Wettelijk gezien bestaat er op grond van artikel 44, vierde lid, van de Participatiewet alleen een verplichting voor het opstellen van een plan van aanpak voor personen tussen de 18 en 27 jaar.

Wel is in uw situatie gemeend om de afspraken met u in een plan van aanpak vast te leggen, echter nu er nog niet concreet is gesproken over uw ondersteuning (in afwachting van de uitkomsten van het psychologisch belastbaarheidsonderzoek) is dit plan ook nog niet verder ingevuld. Nadat de uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn wordt aan het plan van aanpak nadere invulling gegeven.

Los van of een plan van aanpak nu wel of niet wettelijk verplicht is, kennelijk is het noodzakelijk voor het vastleggen van afspraken met betrekking tot de ondersteuning. Er bestaat al bijna vier jaar geen plan van aanpak. Er zijn derhalve ook al vier jaar geen afspraken met betrekking tot de ondersteuning van belanghebbende vastgelegd. Dat is op zich logisch, want er is ook al bijna vier jaar geen ondersteuning. Hiermee heeft het college van de gemeente Epe de collegeopdracht volgens artikel 7 van de Participatiewet niet uitgevoerd.

PUNT VAN AANDACHT
Er wordt hier schriftelijk door de gemeente (eindelijk!) toegegeven dat er nog niet concreet is gesproken over ondersteuning van belanghebbende. Dit is belangrijk materiaal voor gerechtelijke stappen die in voorbereiding zijn!

Tot slot: een psychisch (psychologisch) belastbaarheidsonderzoek is één van de instrumenten die het college kan aanbieden bij de uitvoering van de collegeopdracht ondersteuning bij arbeidsinschakeling. Instrumenten worden nooit ingezet zonder er vooraf afspraken over vast te leggen. Aangezien het plan van aanpak (uitvoeringsplan) daarvoor het aangewezen format is, kan een dergelijk onderzoek niet plaatsvinden zonder dat plan. Eerst een plan en dan uitvoeren (niet andersom).

Een psychisch belastbaarheidsonderzoek is (indien noodzakelijk) bedoeld om te helpen bij de ondersteuning bij arbeidsinschakeling en niet om een plan van aanpak (uitvoeringsplan) te kunnen opstellen!


Slotwoord

De analyse van de e-mail maakt inzichtelijk dat de trajectregisseur een zeer bedenkelijk rol speelt in de casus van belanghebbende en een groot gevaar vormt voor zijn belangen.

Belanghebbende grijpt daarom naar alle legitieme middelen om de trajectregisseur uit het proces verwijderd te krijgen.

Hiervoor heeft hij reeds een klacht tegen deze medewerker ingediend (die is in behandeling) en een verzoek gedaan om hem te vervangen. Dat verzoek is helaas afgewezen vanwege het ontbreken van een reden. Dat belanghebbende ernstige redenen aanvoert, is voor de gemeente volstrekt niet relevant.

Voorsorterend op strafrechtelijke vervolging van de trajectregisseur, zal belanghebbende politieaangifte doen.

Tot zover,

R.M.F. Heijder


e-mail

e-mail

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie