Onrechtmatig psychisch belastbaarheidsonderzoek

BreinOnrechtmatig psychisch belastbaarheidsonderzoek

11 december 2019

College van burgemeester en wethouders gemeente Epe

Kopie via e-mail aan:

 • Ausems en Kerkvliet arbeidsmedisch adviseurs
 • Griffie gemeenteraden van Epe en Apeldoorn
 • Fractievoorzitters gemeenteraden van Epe en Apeldoorn

Online versie:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/onrechtmatig-psychisch-belastbaarheidsonderzoek/


Geacht college,

Op 10 december 2019 heb ik mij via e-mail een uitnodiging ontvangen voor een gesprek bij Ausems en Kerkvliet arbeidsmedisch adviseurs. De uitnodiging volgt ook per post.
Het gaat om een gesprek op maandag 23 december 2019 van 13:00 uur tot circa 16:00 uur. De opdracht is volgens Ausems en Kerkvliet verstrekt door de gemeente Epe.

Naar mijn oordeel is de opdracht onrechtmatig en ik eis hierbij dat de gemeente Epe deze per omgaande annuleert.

Veeleer zou er door een extern bureau samen met belanghebbende een diepgaand onderzoek moeten worden ingesteld naar de misstanden bij de gemeente Epe en de gemeente Apeldoorn.

Ik wil uiterlijk maandag 16 december 15:00 uur een bevestiging van de annulering zien.

Als de gemeente Epe hier geen tijdig gehoor aan geeft, neem ik onverwijld (direct na het verstrijken van het ultimatum) juridische stappen.

Daarnaast stel ik hierbij het college op voorhand aansprakelijk voor de schade die uit deze nieuwe onrechtmatige overheidsdaad zal voortvloeien.
Ik behoud mij het recht voor om het schadebedrag later vast te stellen en bekend te maken.
De schadevergoeding zal ik indien nodig via de rechter afdwingen. Voor de kosten hiervan stel ik het college hierbij ook aansprakelijk.


Bezwarende omstandigheden

De bezwarende omstandigheden die de opdracht voor een onderzoek naar psychische belastbaarheid onrechtmatig maken, zijn in meer of mindere mate:

 1. Misbruikt aanknopingspunt
  Het enige aanknopingspunt is dat R.M.F. Heijder zelf (voor opname in een plan van aanpak/uitvoeringsplan) heeft gegeven is dat er belemmeringen bestaan, waaronder de logische psychische druk die het moeten voeren van bezwaar- en beroepsprocedures legt op hem. De noodzaak tot deze belastende procedures is ontstaan door onrechtmatig overheidshandelen van de gemeente Apeldoorn en gemeente Epe. Zij zijn dan ook de enigen die deze druk kunnen wegnemen. Die conclusie is een 'no brainer', er is geen duur 'pschyo-onlogisch' onderzoek voor nodig.
  De trajectregisseur misbruikt dit aanknopingspunt door ervan te maken dat belanghebbende wellicht een algeheel psychische belemmering heeft en is overgegaan tot het aanvragen van een onderzoek.
 2. Er is geen plan van aanpak/uitvoeringsplan
  De afgelopen anderhalve maand heeft belanghebbende volgens afspraak met de trajectregisseur (consulent werk) uitgebreid input geleverd voor een op te stellen plan van aanpak.
  De trajectregisseur heeft in het laatste voortgangsgesprek besloten om de input voorlopig terzijde te leggen en vooralsnog niet aan een plan van aanpak te willen werken. Dit is minachting voor de inspanningen van belanghebbende wat in schril contrast staat met het jarenlange plichtsverzuim van de gemeente Epe en gemeente Apeldoorn.
 3. Maskering eigen beperkingen
  De trajectregisseur heeft naar het oordeel van belanghebbende vanuit onvermogen om zijn werk te doen (door wanbeleid van zijn werkgever) gegrepen naar het middel onderzoek naar psychologische belastbaarheid. Hiermee is hij voorlopig van R.M.F. Heijder af en denkt voorlopig van zijn taak te zijn verlost.
  Zo wordt (stelselmatig) gemeentelijk falen geprojecteerd op belanghebbende en wordt zo ten onrechte getwijfeld aan zijn psychisch vermogen en draagkracht. De standvastigheid van belanghebbende in de afgelopen bijna vier jaar zou voor de goede verstaander het ultieme bewijs moeten zijn dat er niet aan belanghebbende hoeft te worden getwijfeld ten aanzien van psychisch weerstandsvermogen. Een onderzoek is daarmee ongepast. Veeleer zou er door een extern bureau samen met belanghebbende een diepgaand onderzoek moeten worden ingesteld naar de misstanden bij de gemeente Epe en gemeente Apeldoorn.
 4. Verantwoordelijkheid gemeente Epe
  Er bestaat al langere tijd bij de gemeente Epe de vraag richting de uitvoerende gemeente Apeldoorn waarom er geen plan van aanpak voor R.M.F. Heijder is. Voor zover bekend is er nog altijd geen antwoord op deze vraag en meerdere vragen gegeven. Desondanks neemt de gemeente voortdurend beslissingen aangaande belanghebbende. Daaronder vallen beslissingen die schade veroorzaken waarvoor R.M.F. Heijder de gemeente Epe aansprakelijk stelt en zal stellen vanuit het civielrechtelijke leerstuk onrechtmatige overheidsdaad.
 5. Geen motivatie voor onderzoek
  Er is geen enkele motivatie opgesteld voor het instellen van een onderzoek naar psychische belastbaarheid;
 6. Geen opdracht
  Het is onduidelijk wat de opdracht is die uitgegaan is naar Ausems en Kerkvliet. Belanghebbende staat erop deze schriftelijk te ontvangen en zal indien nodig wettelijke bepalingen aanwenden om dit af te dwingen. Dit heeft belanghebbende al mondeling aangegeven bij de trajectregisseur toen deze het plan opperde van een onderzoek. Belanghebbende heeft hem direct aangegeven dat dit niet kan zonder plan van aanpak/uitvoeringsplan en dat hij in elk geval de opdracht wil zien. Trajectregisseur weigerde dit in eerste instantie, maar zegde alsnog toe.
 7. Verspilling van algemene middelen
  Het door de gemeente Epe al bijna vier jaar niet uitvoeren van de collegeopdracht krachtens artikel 7 van de Participatiewet heeft al veel geld gekost en schade berokkend. Dit legt een beslag op de algemene middelen van de gemeente. Het maskeren van gemeente falen door nu een onderzoek in te stellen bij Ausems en Kerkvliet doet opnieuw een aanslag op gemeenschapsgeld. Het is goed dat de gemeenteraad daar kennis van neemt.
 8. Geen bezwaarmogelijkheid
  Belanghebbende wordt op geen enkele wijze een (bestuursrechtelijke) bezwaarmogelijkheid gegeven door de gemeente Epe. Hiermee werkt het bestuursorgaan in de hand dat belanghebbende zwaardere, duurdere en nog meer psychisch belastende gerechtelijke stappen moet voorbereiden en nemen. Mogelijk is hier sprake van belemmering (obstructie) tot het (grond)recht van belanghebbende. Dit wordt nog onderzocht.

Dubieuze rol gemeenten

De gemeente Epe serveert (op het irritante af) mijn correspondentie voortdurend af naar de gemeente Apeldoorn met als argument dat zij de uitvoering van de Participatiewet volledig voor Epe uitvoert. Ik heb hier vele voorbeelden van.

Maar als het puntje bij paaltje komt, is de gemeente Epe ineens wel 'in charge' zoals hier bij het verstrekken van de opdracht aan Ausems en Kerkvliet.

Opmerkelijk is dat de uitnodiging van Ausems en Kerkvliet niet is binnengekomen op het e-mailadres dat bij de trajectregisseur bekend is (raymondheijder@gmail.com), maar op het dadres dat ik gebruik voor mijn correspondentie met de gemeente Epe (rmfheijder@gmail.com).

Een en ander zal juridisch gezien vast wel juist zijn, maar het bezwaarlijke ervan is dat de gemeente Epe dergelijke stappen en beslissingen niet gehinderd door kennis neemt en blindelings vertrouwt op wat de uitvoerende gemeente Apeldoorn haar voorschotelt.

Ik kan onomstotelijk aantonen dat de gemeente Apeldoorn stelselmatig de gemeente Epe misleidt. Dat zal ik zeker doen in de civielrechtelijke procedures onrechtmatige overheidsdaad. De gemeente Apeldoorn weet ook dat ik over bewijzen beschik, want ze heeft ze zelf ook. Alleen door pure intimidatie en sluwe handelswijze weet ze er tot nu toe mee weg te komen. Maar ik zal alles uit de kast trekken om haar er uiteindelijk niet mee te laten wegkomen.

Dit is (r)echt nodig!

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en ga ervan uit dat ik de schriftelijke annulering van het onderzoek tijdig in mijn bezit heb.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder

DOSSIER

ZAAKNUMMER EPE

114579

VERSTUURD AAN

Wethouders
m.sandmann@apeldoorn.nl
evisser@epe.nl

Ausems en Kerkvliet
e.jeurissen@aenk.nl

Griffies
politiekemarkt@apeldoorn.nl
griffie@epe.nl

Fractievoorzitters
j.elbertsen@apeldoorn.nl
p.messerschmidt@apeldoorn.nl
j.vanderborg@apeldoorn.nl
m.vierssen@apeldoorn.nl
b.bloem@apeldoorn.nl
r.gasper-rothengatter@apeldoorn.nl
p.groot@apeldoorn.nl
t.stam@apeldoorn.nl
s.biharie@apeldoorn.nl
h.vandenberge@apeldoorn.nl
m.moulijn@apeldoorn.nl
a.huigens@apeldoorn.nl
h.weevers@apeldoorn.nl
l.haak@apeldoorn.nl
boosterhoff@epe.nl
bhendriks@epe.nl
hboon@epe.nl
jwvos@epe.nl
rrvandervlies@epe.nl
gjjvanlimburg@epe.nl
lboer@epe.nl
wbaltus@epe.nl
hdegoede@epe.nl
rtjager@epe.nl

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie