Reactie op uitnodiging hoorzitting

Lab 055/0578

Reactie op uitnodiging hoorzitting

7 maart 2019

Geachte heer [...],

Hierbij bericht ik u dat ik de uitnodiging voor de hoorzitting van 26 maart 2019 om 15:30 uur in het gemeentehuis Epe in goede orde heb ontvangen, heden op 7 maart 2019. Het kenmerk van uw brief is DOS-2019-017228. Ik zal Deo volente verschijnen op het genoemde tijdstip.

Behalve een bevestiging van ontvangst van de uitnodiging, kaart ik in dit openbare schrijven het volgende aan waarvan ik u, de secretaris van de Commissie Sociale Zekerheid Kamer II, verzoek om de voorzitter en de commissieleden erover te informeren.

Het gaat om de volgende drie onderwerpen:

- vertrouwen in de commissie Sociale Zekerheid;
- termijn toezending stukken en inzagetermijn;
- mijn verwachting en doelstelling.


Vertrouwen in de commissie Sociale Zekerheid

Ik wil er geen misverstand over laten bestaan dat ik geen enkel vertrouwen heb in de commissie Sociale Zekerheid. Ik ben dan ook niet degene die deze bij het proces betrekt of zou betrekken als ik daartoe bevoegd was, maar de gemeente. Dat gebrek aan vertrouwen komt mede voort uit het aandeel van de commissie bij mijn bezwaar op de afwijzing van mijn eerste aanvraag bijstandsuitkering in 2016.
Dat is mede de oorzaak waardoor we nu staan waar we staan met weer een bezwaar, nog een ander aanverwant bezwaar en inmiddels een zaak onder de aandacht van Rechtbank Gelderland en het voornemen om de gemeente gerechtelijk aan te klagen voor het schenden van artikel 7 lid 1 van de Participatiewet.

Pak ik het jaarverslag 2016 (pdf download, 737 kb) van de commissie erbij en kijk ik naar het aantal uitgebrachte adviezen met betrekking tot ingediende bezwaren 'bijstandsverlening algemeen', dan stel ik vast dat slechts een zeer schamele 7% het stempel 'gegrond' (of 'deels gegrond') heeft gekregen. Maar liefst 65% werd als 'ongegrond' bestempeld en 28% 'niet ontvankelijk'. Samen 93%!

Ik vraag mij bij deze cijfers ernstig af in hoeverre de commissie onafhankelijk is van de gemeente of vooral voor haar de 'damage control' voert. Niet voor niets ervaren de burgers dat zij toch altijd aan het kortste eind trekken. Dit verzin ik niet zelf, maar dat heeft een andere commissie van de gemeente Apeldoorn beschreven in het rapport dat zelfs die titel draagt. Het rapport van de Rekenkamer (pdf dowload, 4 mb)

Ik ben er als ervaringsdeskundige van overtuigd dat de commissie Sociale Zekerheid kansen laat liggen op het voorkomen dat burgers in grote problemen terechtkomen en/of in langdurige, slopende conflicten met de gemeente. Wat ik waarneem, is dat de commissie vooral incompetente ambtenaren uit de wind houdt en taxeert in hoeverre de gemeente in cases juridisch nat kan gaan.

Het bedroevende is dat de gemeente Apeldoorn en de gemeente Epe hier ook in veruit de meeste gevallen zonder kleerscheuren mee weg komen, de burgers berooid achterlatende. Daar wil ik als doorbraakfunctionaris vanuit BurgerkrachtCentraal wat tegen doen.


Termijn toezending stukken en inzagetermijn

Aangezien ik toch geen vertrouwen in de commissie heb en daarom weinig voorbereidingstijd voor de hoorzitting (in mijn ogen een farce) nodig heb, vind ik de termijn van toezending stukken en de inzagetermijn niet problematisch. Echter, hebben mij signalen bereikt dat deze termijnen tekort zouden zijn in het teken van het burgerbelang en wettelijk gezien ook niet juist zijn.

Niet voor mijn case, maar voor het algemeen belang en ter vermelding op de website (kennisbank) van BurgerkrachtCentraal, zal ik nog onderzoeken hoe dit precies zit.

Mocht de voorzitter en de secretaris zich geroepen voelen om mij daarover meer te vertellen, dan hou ik mij daarvoor aanbevolen. Het zou voor u immers parate kennis moeten zijn en ik moet er moeite voor gaan doen.


Mijn verwachting en doelstelling

In totaliteit zijn mijn verwachtingen van zowel de gemeente Apeldoorn als gemeente Epe nihil. Dat geldt voor alle organisatieonderdelen die in min of meerdere mate met mijn case te maken hebben (gehad). De besmetting overstijgt in de keten bovendien de twee gemeenten; zelfs de (naar eigen zeggen ook 'onafhankelijke') cliëntondersteuning van MEE Veluwe is geïnfecteerd.

Ik begrijp dat mijn uitspraken nogal pittig overkomen, maar ik doe ze bewust. En ik zal mij daar op enig moment over komen verantwoorden met feiten en bewijzen. Dat moet dan wel op een niveau gebeuren waar ik wel vertrouwen in heb, buiten het circuit van onbehoorlijk overheidshandelen.

Dat brengt mij bij mijn doelstelling. De vraag zou kunnen zijn: "Waarom gaat u dan überhaupt nog in bezwaar met zo weinig vertrouwen in de gemeente?"

Welnu, dat heeft alles te maken met de Algemene wet bestuursrecht. We hebben nu eenmaal processen en protocollen met elkaar afgesproken. Dat is prima en ook goed om te respecteren. Mijn bezwaren richting de gemeenten zouden in het voordeel van mij en de gemeente(n) zelf moeten zijn. Immers, kritiek, klachten en bezwaarschriften kunnen als leermomenten dienen, ook die van mij! Zeker die van mij!

Door de ervaringen met de gemeente Apeldoorn en de gemeente Epe is het in bezwaar gaan echter (helaas noodzakelijk) voorsorteren op de gang naar de rechter geworden. Met andere woorden: de bezwaarprocedure en de hoorzitting zijn voor mij slechts een hobbel en uitvoegstrook op de weg naar de Rechtspraak.

Wel moet ik erbij vermelden dat deze fase in het kader van ervaringsdeskundigheid wel zeer nuttige bagage oplevert alsmede content voor de website van BurgerkrachtCentraal.

Dit schrijven staat ook online:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/reactie-op-uitnodiging-hoorzitting/

En gaat over tot de orde van de dag,

Ray Heijder

Uitnodiging hoorzitting

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie