Reconstructie onrechtmatig handelen rond psychisch onderzoek

puzzelReconstructie onrechtmatig handelen rond psychisch onderzoek

Vaassen, 11 januari 2020

Hierbij verklaar ik, R.M.F. Heijder, geboren op 22 april 1967, wonende te Vaassen aan de {...} te hebben vastgesteld dat de heer U. Ö. trajectregisseur bij de gemeente Apeldoorn feitelijke handelingen heeft gepleegd die gerekend worden tot onrechtmatige daad / strafbaar feit (delict). Er is sprake van valsheid in geschrift waaraan mogelijk ook de juridisch medewerker die processtukken naar de voorzieningenrechter heeft gezonden zich schuldig heeft gemaakt. Als het laatste het geval blijkt te zijn, is dat tevens misleiding van de rechtbank.

Ik ben uit op:

 1. bestuursrechtelijke vernietiging van onrechtmatige besluiten die volgen uit dit onrechtmatig handelen;
 2. vergoeding van schade veroorzaakt door onrechtmatige besluiten en door de voorbereidingen op onrechtmatige besluiten;
 3. strafrechtelijke vervolging van de pleger(s) van strafbare feiten (delicten).

Hiervoor neem ik zelf de benodigde stappen op de van toepassing zijnde juiste tijdstippen middels bezwaarschriften, beroepsschriften, verzoekschriften en politieaangifte.

In deze verklaring geef ik hierna een verdere onderbouwing.


Inzage in de opdrachtverstrekking

 1. Op 11 december 2019 heb ik bij de eindverantwoordelijke gemeente Epe een verzoek gedaan om de opdrachtverstrekking aan Ausems en Kerkvliet voor een psychisch belastbaarheidsonderzoek in te zien. Zaaknummer 114580 werd toegekend.
 2. Op 17 december 2019 bericht de gemeente Epe dat mijn verzoek is doorgezonden aan de gemeente Apeldoorn, Eenheid Activering en Inkomen.
 3. Op 10 januari 2020 heb ik een kopie van de opdrachtverstrekking ontvangen met een begeleidende brief opgesteld en ondertekend door de trajectregisseur met dagtekening 8 januari 2020.

Onrechtmatige handelingen:

 1. Geen inzage in opdrachtverstrekking volgens afspraak
  Op 20 november 2019 heeft de trajectregisseur aangekondigd een aanvraag voor een psychisch belastbaarheidsonderzoek te doen. Op de vraag of dat was 'wat ik echt zou moeten willen' antwoordde ik dat het niet gaat om wat ik wil, maar om wat er rechtmatig moet gebeuren. Dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat ik heb ingestemd met het onderzoek. Wel heb ik gememoreerd dat ik ervan uitga dat een dergelijk onderzoek alleen vanuit een plan van aanpak kan worden gestart. Zo'n plan is er al jaren niet! Ook heb ik erop aangedrongen dat ik vooraf inzage zou krijgen in de opdrachtverstrekking. Na enig verzet, stemde de trajectregisseur daar toch mee in, maar er werd geen opvolging aan gegeven. Wel ontving ik op 10 december 2019 uit het niets een uitnodiging van Ausems en Kerkvliet. Kortom: afspraak geschonden.
 2. Uiteindelijke inzage veel te laat
  Omdat de beloofde inzage uitbleef, heb ik op 11 december 2019 digitaal om inzage verzocht bij de gemeente Epe. Uiteindelijk heb ik die op 10 januari 2020 ontvangen. Dit is veel te laat. Tijdige inzage zou mij in staat stellen om te toetsen of de trajectregisseur rechtmatig handelt en overeenkomstig alles wat tot dan toe geschreven en gesproken was. Die mogelijkheid is mij ontnomen.
  Bovendien ben ik door het missen van informatie die in de opdrachtverstrekking staat, beperkt bij de volgende vervolgstappen:

  1. beoordelen van de uitnodiging van Ausems en Kerkvliet op 10 december 2019;
  2. indienen van bezwaar op 12 december 2019;
  3. indienen verzoek voorlopige voorziening op 12 december 2019;
  4. het indienen van een aanvullend stuk op bezwaar op 16 december 2019 (LET OP: dit stuk is overigens door de gemeente buiten de aanlevering van processtukken op 7 januari 2020 gehouden);
  5. indienen tweede verzoek voorlopige voorziening op 18 december na afwijzing eerste verzoek;
  6. afzeggen op 19 december 2019 van de afspraak met de psycholoog;
  7. niet verschijnen bij de psycholoog op 23 december 2019;
  8. op verzoek van de onafhankelijke bezwarencommissie geven van toelichting op bezwaar op 25 december 2019.
 3. Geen Lucrato maar Ausems en Kerkvliet
  De trajectregisseur gaf aan dat de opdracht zou worden uitgezet bij werkbedrijf Lucrato. Dat verbaasde mij omdat de trajectregisseur al geruime tijd beweert dat Lucrato mij niet wil bemiddelen (dit komt in een andere zaak die gaat over chantage en aanzetten tot fraude/valsheid in geschrift door de trajectregisseur aan de orde). Nog meer verbaasde het mij dat de opdracht bij Ausems en Kerkvliet was uitgezet. Kortom: afspraak geschonden.

Inhoud opdrachtverstrekking

Ik stel vast dat de trajectregisseur valse informatie heeft verstrekt aan Ausems en Kerkvliet. Afgezien van dat de opdrachtverstrekking in eerste aanleg onrechtmatig is omdat deze niet vanuit een plan van aanpak werd geïnitieerd, is deze dat ook vanwege valse informatie van de trajectregisseur. Het gaat om suggestieve beweringen alsmede om strafbaar feiten (delicten): het verzinnen en verdraaien van informatie (valsheid in geschrift).

Het gaat om de volgende teksten:

 1. Meneer heeft geen medische klachten, maar hij vindt dat hij momenteel niet bemiddelbaar is naar werk door psychische klachten. Deze klachten zijn vanuit zijn oogpunt in de loop de jaren door toedoen van de gemeente ontstaan.
  Zowel uit wat gesproken als wat geschreven is, valt nergens op te maken dat ik vind dat ik niet bemiddelbaar ben door psychische klachten. Ik bestrijd dat ik psychische klachten heb en dat ik daarvan melding heb gemaakt bij de trajectregisseur. Daar er geen psychische klachten zijn, kunnen ze ook nergens door zijn veroorzaakt.
 2. Meneer vindt dat hij de afgelopen jaren niet de juiste ondersteuning heeft gehad bij re-integratie en dat hij structureel is tegengewerkt.
  Ik bestrijd dat ik dit vind, want dan zou het om een mening gaan. Ik heb het genoemde feitelijk vastgesteld. Omdat de gemeente structureel weigert er met mij de confrontatie over aan te gaan, ben ik inmiddels aan het voorsorteren op gerechtelijke stappen vanuit het leerstuk onrechtmatige overheidsdaad (feitelijke handelingen met niet-beoogd rechtsgevolg) alsmede het indienen van verzoeken voor schadevergoeding bij de bestuursrechter naar aanleiding van onrechtmatige besluiten (rechtshandeling met beoogd rechtsgevolg).
 3. Bij het opstellen van zijn plan van aanpak gericht op werk geeft meneer aan dat hij psychische klachten heeft en door toedoen van de gemeente momenteel niet beschikbaar is voor werk.
  Dit is van begin tot eind uit de lucht gegrepen. Ik geef niet aan dat ik psychische klachten heb. Ik heb niet aangegeven niet beschikbaar ben voor werk. Ik ben beschikbaar voor werk. Wel ben ik door toedoen van de gemeente in de afgelopen jaren op dusdanige manier geactiveerd dat ik voor een beperkter deel van de werkgevers aantrekkelijk ben. Dit kan worden gezien als schade. Het voert te ver om dit aspect in deze zaak te betrekken. Het komt aan de orde bij de in de vorige stap genoemde gerechtelijke stappen.
 4. Meneer vindt dat hij jaren lang onjuist is bejegend door de gemeente en het lijkt erop dat hij zich hier niet overeen kan zetten.
  De trajectregisseur veinst hier een mening en een onvermogen van mij. Hiermee probeert hij suggestief aan te sturen op een psychisch probleem teneinde Ausems en Kerkvliet voor te programmeren. Ik vind niet dat ik onjuist ben bejegend door de gemeente, maar ik heb dat zoals hiervoor al gezegd feitelijk vastgesteld. Ik eis dat de gemeente er rekenschap over aflegt, indien nodig onder druk van de rechter. Het gaat niet om de emotie van je ergens niet overheen kunnen zetten, maar om gepleegde onrechtmatige daden waar de gemeente niet zonder consequenties mee weg mag komen. Overigens is 'onjuiste bejegening' afschalen van wat de gemeente allemaal heeft uitgehaald.
 5. Meneer is van mening dat hij psychische klachten heeft door toedoen van de gemeente en hierdoor niet beschikbaar is voor werk.
  Hier wordt de gemeente iets te veel macht toegedicht als veroorzaker, afgezien van dat ik dus helemaal niet van mening ben dat ik psychische klachten heb. Feitelijk heb ik ze ook niet en ik ben gewoon beschikbaar voor werk.
 6. In hoeverre is meneer psychisch belastbaar in relatie tot werk?
  Gelet op wat de gemeente al jaren veroorzaakt in mijn casus, is dit een zeer ongepaste vraag. De trajectregisseur zou de vraag hebben kunnen stellen: in hoeverre mogen wij meneer psychisch nog belasten met ons onrechtmatig handelen?
 7. Is er sprake van persoonlijkheidsproblematiek?
  Ook deze vraag is zeer misplaatst. Jarenlang een belanghebbende slecht behandelen en dan zo'n vraag stellen? Ja, dan is er inderdaad sprake van persoonlijkheidsproblematiek. Niet bij mij, maar bij de gemeente, in het bijzonder bij de trajectregisseur.

Waarheden

Heb ik dan helemaal niets geschreven en gesproken in de richting van psyche?
Jazeker wel, maar de trajectregisseur is ermee aan de haal gegaan.

Psychische klachten?
Op 30 oktober 2019 was er onder meer deze conversatie:

Trajectregisseur:
Ray, ik kan mij voorstellen dat je onder al die omstandigheden die zich al zo lang voordoen, je medische en/of psychische klachten zou moeten hebben. Dat kan toch haast niet anders?
Ik:
Wonder boven wonder is dat gelukkig niet het geval.

Trajectregisseur:
Maar hoe kan dat?
Ik:
Doordat ik leef vanuit de kracht van boven.
Trajectregisseur:
God bedoel je?
Ik:
Ja, God.

Dan is het heel schrijnend om later terug te moeten lezen dat de trajectregisseur het verhaal 180 graden heeft omgedraaid om de gemeente Apeldoorn en de gemeente Epe te misleiden, alsmede in de rechterlijke macht. Het lijkt erop dat de trajectregisseur mij heeft geprobeerd uit te lokken om te klagen over psychische klachten. Nadat ik dat juist niet deed, heeft hij er dus zelf een verhaal van gemaakt.

Plan van aanpak
Het is juist dat ik bezig ben geweest met het opstellen van een plan van aanpak. Drie weken lang sinds het gesprek van 30 oktober 2019 tot 20 november 2019. Dat was overeenkomstig de afspraak. Eindelijk na bijna vier jaar zou er een uitvoeringsplan komen wat er al lang had moeten liggen. Eindelijk een format waarbinnen afspraken goed vast zouden komen te liggen zoals het hoort.

Ik pakte dat zeer voortvarend en uitgebreid op, maar in het gesprek van 20 november 2019 bleek de trajectregisseur er allemaal ondanks de afspraak toch niet zo van gediend. Het verder niet meer besproken verzamelde materiaal ligt nu stof te verzamelen en staat ook online op mijn website. Het publiek kan 'Plan van aanpak in de steigers volgen' op internet. De trajectregisseur (kennelijk gesteund door de gemeente) wil onrechtmatig omgekeerd te werk gaan: eerst een arbeidsmedisch onderzoek en dan eens kijken of er een plan kan komen.

Terugkomend op psyche: ik heb dit reeds op 5 november 2019 geschreven als input voor het plan van aanpak:

Psychische belemmering
De geestelijke toestand van Ray Heijder is naar zijn eigen zeggen prima in orde. De trajectregisseur vroeg zich op 30 oktober 2019 wel af of hoe dat kan gezien de afgelopen bijna vier jaar leven ver onder het bestaansminimum en met de perikelen met de gemeente. Ray gaf aan dat dit ook best verwonderlijk is, maar dat de verklaring voor het standhouden is gelegen in de kracht die hij uit zijn Bijbels geloof put.

Hiermee is niet gezegd dat er geen psychische belemmeringen zijn, maar die zijn er vooral door de juridische strijd die Ray Heijder noodgedwongen is te voeren tegen de gemeente Apeldoorn en gemeente Epe. Helaas wijst alles erop dat die alleen nog maar heviger zal worden. Hij slaat naast de weg van bestuursrechtelijk bezwaar en beroep nu ook de civielrechtelijke richting met het voorbereiden en aanspannen van meerdere rechtszaken op het vlak van het leerstuk onrechtmatige overheidsdaad. Dat gaat nog meer psychische inspanning vergen dan hiervoor.

Hierin is niet te lezen dat ik psychische klachten heb of beweer te hebben. Er staat alleen dat de omstandigheden zorgen voor psychische belemmeringen. Dat is heel wat anders. Het vergelijk moet worden gemaakt met een sporter. Die heeft na een zware wedstrijd niet noodzakelijkerwijs lichamelijke klachten (alleen bij een blessure), maar wel lichamelijke belemmeringen die vragen om rust tussen wedstrijden om te kunnen blijven presteren.

Het pikante van het verhaal is de oorzaak van de psychische belemmering. Die wil de gemeente zoveel mogelijk naar de achtergrond plaatsen omdat zij zelf die oorzaak is. Door mij in een psychische diagnostiek te willen trekken en zelfs te hinten naar persoonlijkheidsproblematiek kan het verdoezelen van de schuld van de gemeente extra kracht worden bijgezet.

Juist omdat ik deze aanpak doorzie, stel ik mij zo op het standpunt dat het psychisch belastbaarheidsonderzoek niet alleen onrechtmatig is gestart, maar zelf ook onrechtmatig is in mijn casus. Ik zal mij er met alle legitieme middelen tegen blijven verzetten opdat het onrechtmatige plannetje van de gemeente niet slaagt.

Overigens heb ik naast psychische belemmering ook genoemd:

 1. Arbeidstechnische belemmering
 2. Organisatorische belemmering
 3. Financiële belemmering

Ook deze belemmeringen zijn ontstaan door toedoen van de gemeente (de financiële belemmering echter gedeeltelijk).

Is het niet opmerkelijk dat hiervoor geen onderzoek wordt geïnitieerd, maar dat alleen wordt gegrepen naar een psychische navorsing?

Ik vind dat zeer opmerkelijk en discutabel.


Verschillende versies

Tot slot nog een zorgwekkende ontdekking.

De kopie van de opdrachtverstrekking van de trajectregisseur wijkt af van de versie die is opgenomen in de processtukken die naar de voorzieningenrechter zijn gezonden.

Dit zou wederom kunnen duiden op een onrechtmatige handeling (valsheid in geschrift) van de trajectregisseur. Maar het kan ook zijn dat de juridisch medewerker een andere versie heeft gefabriceerd en daarmee niet alleen valsheid in geschrift pleegt, maar ook de rechtbank misleidt.

In de versie die in de processtukken is opgenomen staat de passage:

Meneer heeft een online site burgerkracht centraal waarbij hij met een kritische blik rapporteert over het sociaal domein.

Deze ontbreekt in de versie van de trajectregisseur.

Nog een verschil in tekst:

Tekst trajectregisseur:
Bij het opstellen van een plan van aanpak gericht op werk geeft meneer aan dat hij psychische klachten heeft en door toedoen van de gemeente niet beschikbaar is voor werk.

Tekst aangeleverd in de processtukken:
Bij het opstellen van een plan van aanpak gericht op werk, gaf meneer aan dat hij psychische klachten heeft en hierdoor niet beschikbaar is voor werk.

En vergelijk:

Tekst trajectregisseur:
Meneer vindt dat hij jaren lang onjuist is bejegend door de gemeente en het lijkt erop dat hij zich hier niet overeen kan zetten.

Tekst aangeleverd in de processtukken:
Meneer kan zich er niet overheen zetten dat hij jaren lang onjuist is bejegend door de gemeente.

Nader onderzoek moet uitwijzen welke versie naar Ausems en Kerkvliet is gegaan.

Uiteraard zal er ook door de gemeente opheldering moeten worden gegeven over het bestaan van twee versies.
Wat is überhaupt de reden geweest om die in omloop te brengen?


Ondertekening

Vaasen, 11 januari 2020

 

R.M.F. Heijder


Opdrachtverstrekking - versie trajectregisseur

Opdrachtverstrekking - versie trajectregisseur


Opdrachtverstrekking - versie processtukken

Opdrachtverstrekking - versie processtukken

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie