Toelichting/aanvulling bezwaar

ToelichtingToelichting/aanvulling bezwaar

25 december 2019

Gemeente Apeldoorn
Onafhankelijke bezwarencommissie
t.a.v. de secretaris, de heer {...}

https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/toelichting-aanvulling-bezwaar/

Geacht heer {...},

Op 19 december 2019 heeft u mij een brief gestuurd naar aanleiding van mijn bezwaar dat in uw administratie is opgenomen onder nummer: DOS-2019-100348.

In uw brief vraagt u om toelichting op mijn bezwaar en stelt u mij in de gelegenheid om eventuele aanvullende gronden binnen vier weken na dagtekening aan te leveren.

Toelichting bezwaar
Ik begrijp dat het voor de commissie niet duidelijk is welk rechtsgevolg voortvloeit uit mijn e-mail 12 december 2019. U vraagt aan mij om toe te lichten waarom ik van mening ben dat deze e-mail als besluit in de zin van de Awb moet worden aangemerkt.

Een uitvoeringsplan (in de Participatiewet 'plan van aanpak' genoemd) is vereist bij het uitvoeren van de collegeopdracht die ziet op het ondersteunen van personen die een bijstandsuitkering ontvangen. Dit is een voor bezwaar vatbare beschikking waarin beslissingen staan over de concrete uitvoering en nadere invulling van de Participatiewet voor een belanghebbende. Er zijn verplichtingen van de belanghebbende en de gemeente in opgenomen die verder strekken dan de geüniformeerde verplichtingen die in elk geval gelden als er tussen de gemeente en de belanghebbende een verbintenis bestaat vanwege aanspraak op een bijstandsuitkering.

Het uitvoeringsplan wordt beheerst door zowel de landelijke Participatiewet als de decentrale wet- en regelgeving (verordeningen, nadere beleidsregels, etc.)

De volgorde bij het uitvoeringsplan is (in een regelkring):

  1. opstellen plan
  2. uitvoering
  3. evaluatie
  4. bijstelling

Hét grote gemis in mijn casus (en misschien wel de kern van de structurele slechte verstandhouding tussen de gemeente en mij), is het al jarenlang ontbreken van een uitvoeringsplan. Daarmee is tot nu toe elke nadere invulling en niet-geüniformeerde verplichting nergens formeel op gebaseerd. Hierdoor kunnen zowel de gemeente als ik bij dat deel nergens aanspraak op maken. Bovendien is de opdracht van het college die ziet op het ondersteunen bij arbeidsinschakeling mede door het ontbreken van een uitvoeringsplan in mijn geval niet uitgevoerd door de gemeente.

Overwegende dat:

  1. Aan het geven van een opdracht aan Kerkvliet en Ausems voor een onderzoek een beslissing van de gemeente is voorafgegaan;
  2. Deze beslissing niet is genomen vanuit een uitvoeringsplan/plan van aanpak;
  3. in plaats daarvan de beslissing ook op basis van een voor bezwaar vatbare beschikking had kunnen worden genomen, maar dit niet is gebeurd;

Is de opdrachtverstrekking door de gemeente Epe een onrechtmatige daad.

Doordat de gemeente de juiste procedure niet heeft gevolgd, is mijn toegang tot het recht geblokkeerd. De Algemene wet bestuursrecht is buitenspel gezet en dit is ontoelaatbare obstructie.
De daarna enige resterende manier om mij vooraf tegen dit onrechtmatig handelen van de gemeente te beschermen, was het aanmerken van de e-mail van 12 december 2019 als een voor bezwaar vatbare beschikking.

Vervolgens heb ik bezwaar gemaakt en bij de rechter verzocht om een voorlopige voorziening hangende het bezwaar.

Mijn eerste verzoek werd afgewezen door de rechter. Mijn tweede verzoek staat bij het schrijven van deze brief nog uit en wacht op een beslissing.

Aanvulling bezwaar
Op dit moment hou ik het erop dat ik voldoende stukken heb aangeleverd voor dit bezwaar. Daar komt deze brief nog eens extra bij.

Daarom heb ik geen aanleiding om het bezwaar verder aan te vullen, met dien verstande dat ik er hierbij van uitga dat de onafhankelijke bezwarencommissie al mijn stukken heeft ontvangen.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder


bezwarencommissie

bezwarencommissie

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie