Uitvoerende ambtenaren blijken de boosdoeners

iambtenaarUitvoerende ambtenaren blijken de boosdoeners

19 december 2019

Auteur: Ray Heijder

Vandaag werd ik voor het eerst in bijna vier jaar gebeld door de juridische afdeling van de gemeente Apeldoorn. Om precies te zijn door de juridisch medewerker die afgelopen vrijdag namens de gemeente Epe optrad tijdens de zitting voor twee beroepen bij Rechtbank Gelderland.

Het gesprek doet mij nu iets anders denken over de rol van de juridische afdeling en heeft nog eens nadrukkelijker bevestigd dat uitvoerende ambtenaren van alles bij elkaar fantaseren en verdraaien in mijn nadeel.

Goed beschouwd komt het erop neer dat de uitvoerende ambtenaren liegen en manipuleren. Dat zijn weliswaar woorden die in het bestuurlijk jargon niet zo lekker liggen, maar vanuit burgerperspectief zijn ze exact passende labels voor wat er gebeurt.


Bezwaar in stand houden?

De juridisch medewerker wilde van mij weten of ik het bezwaar tegen het psychologisch onderzoek nog in stand wil houden. Volgens haar zou de uitspraak van de voorzieningenrechter eergisteren aanleiding voor mij moeten zijn om het in te trekken en 'gewoon' maandag naar het onderzoek te komen.

Ik heb vervolgens aangegeven dat ik geenszins bereid ben mijn bezwaar in te trekken en dat de uitspraak van de voorzieningenrechter daar voor mij ook geen aanleiding voor geeft.

Dat ik gisteren een nieuw verzoek voor een voorlopige voorziening heb ingediend bij Rechtbank Gelderland was de juridisch medewerker nog niet bekend.


Bezwaar niet ontvankelijk

Vervolgens kwam aan bod dat volgens de juridisch medewerker en volgens de voorzieningenrechter het bezwaar niet kan standhouden omdat er geen beslissing bij beschikking aan ten grondslag ligt, maar een 'gewone e-mail'.

Mijn standpunt is dat de e-mail bij gebrek aan het op een juiste manier aan mij bekend maken van een beslissing, dit document dan maar als beschikking moet worden aangemerkt.

Ik heb aangegeven dat er eerder dit jaar een precedent is ontstaan waarbij ik ook bezwaar maakte tegen een beslissing die op dezelfde manier aan mij bekend werd gemaakt, namelijk via een e-mail. Dat bezwaar werd ontvankelijk en uiteindelijk zelfs gegrond verklaard. De bezwaarde onrechtmatige beslissing, het stopzetten van de ondersteuning bij arbeidsinschakeling, werd ingetrokken.

Ik ben van mening dat naar analogie met het precedent het bezwaar tegen het onderzoek ook ontvankelijk is.


Was dat anders?

Volgens de juridisch medewerker was dat toen anders, want 'er was sprake van een beslissing met een rechtsgevolg'.

Naar mijn oordeel is er nu ook een rechtsgevolg. Dat de juridisch medewerker en de voorzieningenrechter daar anders over oordelen, verandert daar voor mij niets aan. Ik wil het bestuursrechtelijk getoetst zien.

Vooralsnog zijn het stopzetten van ondersteuning bij arbeidsinschakeling en het onrechtmatig (en op onrechtmatige wijze) instellen van een psychologisch onderzoek (gerelateerd aan die ondersteuning) van gelijke strekking. Naar mijn oordeel is in beide gevallen sprake van een rechtsgevolg.


Liegen en verdraaien

Aansluitend op mijn stelling dat het onderzoek niet alleen onrechtmatig is (omdat de noodzaak ervan ontbreekt en in elk geval niet is besproken) maar ook op onrechtmatige wijze ingesteld, kwam het plan van aanpak ter sprake.

Volgens mijn informatie is het instellen van een onderzoek iets dat vanuit een plan van aanpak moet gebeuren.
De juridisch medewerker stelde dat ter discussie.
Daarop reageerde ik stellig: 'dat is toch echt zo'.

Ik vulde aan met te vertellen over de interne correspondentie tussen haar (gemeente Apeldoorn) en de gemeente Epe waarin over-en-weer wordt gesteggeld over het langdurig ontbreken van een plan van aanpak en over de reden waarom 'meneer zo boos is'. Het is aantoonbaar dat het eindverantwoordelijke bestuursorgaan gemeente Epe twijfels heeft over de behandelwijze van de uitvoeringsorganisatie gemeente Apeldoorn.

Middels een reeks onderzoeksrapporten zal ik vanuit BurgerkrachtCentraal dergelijke opmerkelijke zaken aan het licht brengen (mede ter juridische ondersteuning van volgende bestuursrechtelijke én civielrechtelijke procedures).

Het eerste deelonderzoek naar de vermeende weigering door werkbedrijf Lucrato is in de afrondende fase. Het onderzoeksrapport wordt naar verwachting maandag 23 december 2019 opgeleverd.

De korte discussie over het plan van aanpak was tijdens het telefoongesprek aanleiding voor de juridisch medewerker om uit een ander vaatje te tappen:

Volgens de trajectregisseur wilt u niet meewerken aan het plan van aanpak.

Dit is de werkelijkheid en waarheid, maar dan 180 graden gedraaid. Ik ben juist degene die alles op alles zet voor een plan van aanpak.

Ik heb er (volgens afspraak!) uitgebreid input voor geleverd, drie weken lang. Dit was ook online te volgen en staat op de website van BurgerkrachtCentraal ('Plan van aanpak in de steigers').

Het is de trajectregisseur die voorlopig niets met de input wil doen en heeft aangegeven dat er vooralsnog geen plan van aanpak komt. In plaats daarvan heeft hij uit de omvangrijk input slecht één passage misbruikt om een psychisch belastbaarheidsonderzoek in gang te zetten.

Liegen en verdraaien, dat is wat de uitvoerende ambtenaren al bijna vier jaar doen bij de gemeente Apeldoorn. Dat heeft een enorme impact:

  1. De eindverantwoordelijke gemeente Epe die rechtmatig en onrechtmatige beslissingen neemt op basis van onjuiste informatie;
  2. Juridische medewerkers en de commissie bezwaarschriften worden misleid bij hun oordeel;
  3. Oplopende schade aan mij waarvoor ik de gemeente Epe aansprakelijke stel (en zal stellen) vanuit het leerstuk onrechtmatige overheidsdaad.

Zoals ik dit verhaal begon, zie ik de rol van de juridische afdeling (in de situatie gemeente Apeldoorn/Epe) nu wat anders, namelijk positiever.

Het zijn de uitvoerende ambtenaren die de grote boosdoeners zijn.

We zien dat in het klein in mijn casus en in het groot bij de toeslagenaffaire. En ze komen er vooralsnog mee weg.

Dat moet anders, dat is (r)echt nodig!

Ik moet ook maar eens gaan onderzoeken of het mogelijk is om malafide ambtenaren hoofdelijk aansprakelijk te gaan stellen.

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie