Vastgestelde valse verklaringen gemeente Apeldoorn

leugenaarVastgestelde valse verklaringen gemeente Apeldoorn

Aan:
College van burgemeester en wethouders
t.a.v. wethouder de heer E. Visser
evisser@epe.nl

Kopie aan:
mevrouw M. H. A. J. W.
...@apeldoorn.nl
Juridisch medewerker bezwaar en beroep
Eenheid Veiligheid en Recht gemeente Apeldoorn

mevrouw L. P-W
...@epe.nl
Beleidsontwikkelaar Werk & Inkomen gemeente Epe

mevrouw M. V.
...@epe.nl
Medewerker Verzekering, Afdeling Ondersteuning gemeente Epe

mevrouw S. Ö.
...@apeldoorn.nl
accountmanager gemeente Apeldoorn


13 januari 2020

Geachte heer Visser,

Hieronder maak ik melding van twee valse verklaringen van de gemeente Apeldoorn. Deze informatie is voor uw college van belang omdat op basis van deze strafbare feiten door of namens uw college keuzes zijn gemaakt (en waarschijnlijk nog gemaakt gaan worden) die voor mij aanleiding geven tot rechtsgang tegen de gemeente Epe.

De valse verklaringen heb ik aangetroffen in kopieën van interne correspondentie die ik heb verkregen via Rechtbank Gelderland als onderdeel van processtukken die door de gemeente Epe in zaak ARN 19/4760 PW naar de rechtbank zijn gestuurd op 12 september 2019. Het onderzoek in die zaak is overigens sinds de zitting van 13 december 2019 afgerond (de uitspraak van de rechter moet nog komen).

Een kopie van deze melding stuur ik naar mevrouw mevrouw M. H. A. J. W. Juridisch medewerker bezwaar en beroep, Eenheid Veiligheid en Recht gemeente Apeldoorn. Zij heeft de valse verklaringen aan de gemeente Epe gestuurd zonder hoor of wederhoor van degene waarover ze zijn gedaan. De andere personen in de adressering hebben de valse verklaringen ook onder ogen gehad.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder
Vaassen


Valse verklaring 201906-01

Dhr. H wil niet meewerken aan zijn re-integratie via Lucrato. Lucrato verzorgt voor de gemeente Epe de bemiddeling naar werk. Om een alternatief te bieden heeft de Trajectregisseur dit nu zelf opgepakt in overeenstemming met Dhr. H. De trajectregisseur kon Dhr. H niet verder helpen, daar Dhr. H niet volledig meewerkte aan zijn re-integratie naar werk.

Dat de dhr. H. niet wil meewerken is volledig uit de lucht gegrepen. Het is een valse verklaring.

Afgezien van de leugen, rammelt de verklaring:

  1. De suggestie wordt gewekt dat er een traject re-integratie is. Er is sinds de toewijzing van de bijstandsuitkering (21-10-2016) geen re-integratietraject, zelfs tot op heden niet (13-01-2020).
  2. Aangezien er geen re-integratietraject is, kan er ook geen sprake zijn van wel of niet eraan meewerken.
  3. Wel is er sprake van 'bemiddelbaar'. Echter, de uitvoeringsorganisatie heeft geen inspanningen verricht voor bemiddeling. Pogingen om aan te tonen dat dit wel het geval is, zullen mislukken. Bemiddelen zou overigens een taak zijn voor werkbedrijf Lucrato. Naar eigen zeggen van de trajectregisseur zou Lucrato echter dhr. H. niet willen ondersteunen. Reden daarvoor zou zijn dat dhr. H. weigert om met zijn CV te sjoemelen. Dhr. H. heeft zich verzet tegen aanzet tot fraude/valsheid in geschrift door de gemeente Hij heeft zijn CV waarheidsgetrouw gelaten ondanks de chantage.
  4. Afgezien dat er geen aanleiding is voor het bieden van een alternatief, is het onlogisch dat een trajectregisseur dit zou bieden. Dit zou immers het belonen van het vermeende niet meewerken betekenen. De wet schrijft voor dat er een maatregel moet worden opgelegd bij niet meewerken. Het is dan namelijk het niet nakomen van de arbeidsverplichting.
    Waarom is er eigenlijk niet gewoon een maatregel (afstemming uitkering) opgelegd?

Valse verklaring 201906-02

Het is niet de consulent die niet is verschenen, Dhr H. heeft het gesprek afgezegd omdat hij zich graag wil laten vergezellen door een vrijwilliger. Deze vrijwilliger kon niet. De afspraak is hierdoor niet doorgegaan. Er zijn geen onkosten gemaakt, daar er geen afspraak heeft plaatsgevonden.

Dit is volledig verzonnen en daarmee een valse verklaring.

Dhr. H. heeft het gesprek niet afgezegd. Ook de vermeende reden is volstrekt niet waar.

Dhr. H. is met een begeleider (in de valse verklaring 'vrijwilliger' genoemd) op het afgesproken tijdstip verschenen op het stadhuis van de gemeente Epe. Hij kan hiervan een door de gemeente afgegeven bewijs overleggen.

Wel is er voorafgaand aan de afspraak door dhr. H. een onderbouwd verzoek ingediend om de afspraak te verplaatsen. Die onderbouwing had niets te maken met de vrijwilliger. Als het verzoek was afgewezen, had dhr. H. dit moeten accepteren en had hij dit onder het mom van "jammer, maar 'nee' is ook een antwoord" gedaan.

In plaats van in te gaan op een correct verzoek van belanghebbende tot het verplaatsen van de afspraak, heeft de trajectregisseur zonder enig blikken of blozen de ondersteuning stopgezet.

Bottom line: de consulent (trajectregisseur) is het die niet is verschenen.

 

DOSSIER

ZAAKNUMMER

118206

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie