contactVerzoek contactgegevens voorzitter bezwarencommissie

Aan:
Gemeente Epe
via contactformulier met DigiD

Vaassen, 23 december 2019

Goedemiddag,

Hierbij verzoek ik de gemeente Epe om aan mij de contactgegevens te verstrekken van de leden van de Onafhankelijke bezwarencommissie Kamer II - Sociale Zekerheid.

Aanleiding
De aanleiding voor mijn verzoek is dat ik twijfels heb over de betrouwbaarheid van de secretaris van de commissie, de heer {...}. Ik wil zelf rechtstreeks contact op kunnen nemen met de commissie.

De twijfels baseer ik op:

  1. De heer {...} is medewerker van de gemeente Apeldoorn op dezelfde afdeling (Eenheid Veiligheid & Recht) waar mevrouw {...} werkzaam is die de gemeente Epe vertegenwoordig bij beroepen bij de rechtbank die ik heb ingediend.
  2. Naar mijn oordeel ondersteunt deze afdeling de voorbereiding van beslissingen van de gemeente Epe die stelselmatig onrechtmatig zijn. Tevens is de gemeente Epe als opdrachtgever telkens afhankelijk van wat er van de gemeente Apeldoorn aan informatie doorkomt. Ik heb met feiten te onderbouwen aanwijzingen dat die informatie meer dan eens is gemanipuleerd en daarna niet meer overeenkomstig de waarheid is.
  3. Uit adviezen van de commissie die naar aanleiding van mijn bezwaren zijn uitgebracht meen ik te kunnen afleiden dat meerdere schriftelijke bijdragen van mij zijn blijven hangen bij de heer {...}, dan wel niet volledig zijn doorgestuurd aan de commissieleden. Dat de commissie mijn inbreng zou negeren, moet ik uitsluiten omdat de commissieleden geen belang hebben bij onrechtmatig handelen. De gemeente waar de heer {...} voor werkt wel.

Rechtstreeks
Om meer zekerheid te hebben of mijn bijdragen daadwerkelijk de commissieleden bereiken, wil ik hen zelf benaderen. Ik elk geval de voorzitter.

Ik wijs er daarbij op dat in de Algemene wet bestuursrecht de functie 'secretaris' niet wordt genoemd in verband met de onafhankelijke bezwarencommissie. Het is een functie die bestuursrechtelijk niet bestaat.
Mijns inziens mag daarom een secretaris niet het enige doorlaatpunt zijn van de onafhankelijke bezwarencommissie. Al helemaal niet als deze medewerker is van het bestuursorgaan dat betrokken is bij het nemen van (bezwaarde) beslissingen.

Via de secretaris, de heer {...} is bij een recent bezwaar volgens mijn onderzoeksgegevens niet alleen onvolledige, maar ook door de gemeente verzonnen informatie bij de commissie terechtgekomen. Dat heb ik de heer {...} vandaag schriftelijk gemeld en daarop kwam de onderstaande onderkoelde, onverschillige reactie. Doorgaans is een dergelijk reactie bij een vrij forse aantijging geen goed teken.

Bij deze bevestig ik de ontvangst van uw email. Ik zal uw reactie ter kennisname doorsturen naar de onafhankelijke bezwarencommissie. Zoals u zelf terecht opmerkt is het aan de rechter om een uitspraak te doen in de zaak die u heeft voorgelegd. Het toesturen van de processtukken is niet nodig. Wel is het voor de onafhankelijke bezwarencommissie goed om de uiteindelijke uitspraak van de rechter te lezen. De uitspraak zal ik daarom t.z.t. doorsturen naar de onafhankelijke bezwarencommissie.

Commissieleden
De commissieleden zijn volgens mijn informatie:

  1. Mevrouw {...}, voorzitter
  2. Mevrouw {...}, lid
  3. Mevrouw {...}, lid

Ik ga ervan uit dat u op korte termijn aan mijn verzoek gehoor zult geven.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder
Vaassen
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/verzoek-contactgegevens-voorzitter-bezwarencommissie/


Voorliggende e-mail aan de secretaris

Misleiding van de bezwarencommissie

Aan:
Onafhankelijke bezwarencommissie
Kamer II - Sociale Zekerheid
t.a.v. de secretaris, de heer {...}

Vaassen, 23 december 2019

Geacht heer {...},

Middels dit schrijven vraag ik u (secretaris van de onafhankelijke bezwarencommissie Kamer II - Sociale Zekerheid) om aandacht voor een naar mijn oordeel ernstig incident.

Ik heb aanwijzingen dat de gemeente Epe samen met de gemeente Apeldoorn de commissie onjuist heeft geïnformeerd. Vanwege de schadelijke aard van de onjuiste informatie, merk ik dit aan als bewuste misleiding.

De aanwijzingen heb ik door het door de commissie op 30 oktober 2019 aan het college van de gemeente Epe aangeboden advies (waartoe op 22 oktober 2019 is besloten) te vergelijken met door bewijsstukken onderbouwde feiten.

Ik richt mij tot u in de veronderstelling dat u van de misleiding van uw bezwarencommissie op de hoogte wil en moet zijn.

Het is niet mijn opzet om u hiermee te vragen om interventie in mijn casus en het is verder niet aan mij om te bepalen of de commissie de misleiding acceptabel vindt.

Dit onrechtmatig handelen van beide gemeenten neem ik in elk geval wel mee in de beroepsprocedure die nu bij Rechtbank Gelderland loopt, alsmede bij de nog te starten procedure bestuursrechtelijke schadevergoeding.

Op uw verzoek ben ik bereid om de productie die ik zal indienen bij de rechtbank aan u in kopie te sturen.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder
Vaassen
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/lab0550578/misleiding-van-de-bezwarencommissie/

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie