Voorbereiding hoorzitting

BurgerkrachtCentraal

Voorbereiding hoorzitting

26 maart 2019 - Hoe bereid je zoiets voor, een hoorzitting met een bezwarencommissie naar aanleiding van een bezwaar dat je hebt ingediend tegen een beslissing van jouw gemeente? Daar is geen eenduidig antwoord op te geven omdat het altijd maatwerk is. Ik kan alleen laten zien hoe ik dat doe. Misschien heb je er als lezer iets aan.

Door Ray Heijder

Vooropgesteld weet ik zelf dat ik 100% in de waarheid sta in deze zaak, vanaf den beginne maart 2016. Dus al drie jaar. Als dit niet het geval was geweest, was ik al tussentijds afgehaakt en het wil niet zeggen dat ik in andere situaties nooit verkeerd zat. Maar nu niet en daar ben ik niet vanaf te brengen.

Ik vind (ook weer 100%) dat ik gelijk heb. Ik strijd echter niet om het gelijk te krijgen, want wat je al hebt, hoef je niet meer te krijgen en af te dwingen, zo is mijn stelling. Ik ben alleen bezig met het onderzoeken of de partij aan de andere kant de kernwaarden van behoorlijkheid eerbiedigt of daar maling aan heeft.

De uitkomst van dat onderzoek zal duiden: het is zoals het is!

Ik voel mij niet geroepen en gemachtigd om dat dan te veranderen. Ik ben alleen uitverkoren om vast te stellen en te laten zien.


Minimale voorbereiding

Als je handelt vanuit de waarheid en het gelijk, is er slechts minimale voorbereiding nodig. Alles wat je doet en zegt, is dan eigenlijk per definitie goed. Het gaat mij niet om het resultaat, maar om de poging. Dat is wel een heel andere manier dan het gangbare, resultaatgerichte wereldse denken.

Ik kan dit alleen in de kracht van God, iets wat bijna niemand begrijpt om mij heen, behalve zij die ook tot zijn uitverkorenen behoren en opgetekend staan in het Boek des Levens.

Al helemaal de goddeloze, burgerhatende ambtenaren bij de gemeenten Epe en Apeldoorn zijn niet in staat om te doorgronden waar ik voor sta. Zij denken dat ik een strijd tegen hen voer, maar hebben geen flauw benul waar ik echt mee bezig ben en Wie mij daartoe aanzet. Zij denken dat ik beredeneer vanuit de wetten waar zij zich krampachtig aan vasthouden (achter verschuilen en ondertussen zelf overtreden), maar mijn enige Bron is het Woord van God, dat is Jezus, dat is de Bijbel. Mijn favoriete passage daarin is (en dat zeg ik van alle passages) Lucas 12:11-12:

Wanneer zij u brengen voor de synagogen en voor de overheden en de machthebbers, maakt u niet bezorgd, hoe of wat gij ter verdediging moet spreken. Want de Heilige Geest zal u op het eigen ogenblik leren, wat gij zeggen moet.

Daarnaast hou ik van de kernwaarden die in de Behoorlijkheidswijzer staan.


Behoorlijk of onbehoorlijk

Naar aanleiding van het verweerschrift dat de gemeente Epe (Apeldoorn) heeft ingediend heb ik voorbereiding gedaan in de vorm van handgeschreven aantekeningen die ik vanmiddag meeneem. Voor de lezer hieronder uitgetypt:

De vraag is in hoeverre de gemeente zich iets aantrekt van de kernwaarden van de behoorlijkheid of louter wenst terug te vallen op de harde letter van de wet. Dat die bereidheid bij het eerste er naar het al jaren laat aanzien niet is, zou wel eens de kern van het gehele conflict kunnen zijn.

Overigens kan belanghebbende wanneer nodig meerdere voorbeelden aandragen waarbij de gemeente zelf de wet heeft overtreden.

Dit naar aanleiding van de opmerking dat creatieve wijzen van toetsing (in mijn ogen behoorlijke wijzen) zich niet verdragen met dwingendrechtelijkheid.

Belanghebbende bestrijdt dat hij in veel later instantie geen stukken in bezit zou hebben gekregen die heropening van de zaak rechtvaardigen. Verweerder realiseert zich niet (of is er niet van op de hoogte) dat belanghebbende in de door de gemeente aangeleverde productie n.a.v. het AVG-verzoek diverse stukken heeft aangetroffen die hij eerder niet heeft gezien. Deze werpen voor hem echter wel een cruciaal ander licht op de werkelijkheid (zijn case). Het betreft informatie die hem anders hadden doen optreden als hij die destijds wel had gehad.

En verder..

Kenmerkend in het verweer is dat er wordt gesproken wat belanghebbende had kunnen en wellicht moeten doen. Strikt wettechnisch heeft verweerder daarin gelijk, echter in de zin van behoorlijk overheidshandelen rijzen daarbij veel vragen.
Het zal er om hangen of de gemeente alsnog gevoelig is voor de noodzaak van behoorlijkheid zoals beschreven in de Behoorlijkheidswijzer 2016 van de Nationale Ombudsman.
Zo niet, dan valt er nog weinig door belanghebbende te verwachten op gemeentelijk niveau en kan alleen nog rechtsgang eventuele erkenning opleveren.

Van belang is in te zien dat een burger zich in een afhankelijkheidspositie geplaatst ziet waarbij goede, proactieve informatievoorziening voorliggend is aan wat hij had kunnen en moeten doen. Hij loopt anders achter de feiten aan en kan dan alleen op basis van voortschrijdend inzicht handelen. Het is niet behoorlijk om dit van een burger te verwachten.

Als reactie op het verweer dat de gemeente van MENING is dat er geen nieuwe feiten zijn:

Verweerder is van mening dat er geen nieuw gebleken feiten en/of veranderende omstandigheden zijn aangevoerd.
Belanghebbende neemt afstand van deze mening en gaat ervan uit dat feiten daarboven staan. Feit is dat belanghebbende over stukken beschikt afkomstig van de gemeente ZELF die hij na een AVG-inzageverzoek heeft ontvangen.

Als verweerder echter volhardt in mening boven feit, dan is er op dit echelon niets meer mogelijk en moet de rechtbank hier maar een afweging bij maken.


Rode draad

Als een rode draad door het verhaal heen, loopt het niet mee willen werken aan het huisbezoek. Middels nieuwe feiten die ik sinds kort heb, wil ik aantonen dat dit instrument onbehoorlijk en buitenproportioneel werd ingezet. Dit gaat in tegen de behoorlijkheidswaarde 'evenredigheid'.

Truc doorzien
Daarnaast probeert de verweerder voortdurend strepen te zetten onder gebeurtenissen en momenten. Dit doet verweerder door termen zoals 'onherroepelijk' en 'wordt als herhaald en ingelast beschouwd'.

Als belanghebbende zal ik echter vasthouden aan ALLES en niet alleen de nieuwe feiten (en ook alles aanvoeren bij de rechtbank).

De gemeente Epe (en Apeldoorn) wil uiteraard dat ik mij telkens op een smalle feitenbasis baseer zodat ik keer-op-keer gemakkelijk kan worden afgeserveerd.

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie