Voorlopig bezwaar partiële ontheffing sollicitatieplicht

bezwaarVoorlopig bezwaar partiële ontheffing sollicitatieplicht

10 januari 2020

College van burgemeester en wethouders gemeente Epe
Digitaal ingediend op Epe.nl

Geacht college,

Hierbij maak ik, R.M.F. Heijder, geboren op 22 april 1967, wonende te Vaassen aan de {...} voorlopig bezwaar tegen het namens uw college in mandaat door de gemeente Apeldoorn genomen besluit van 9 januari 2020 naar aanleiding van mijn verzoek om een partiële ontheffing van de sollicitatieplicht.

Met dit voorlopige bezwaar dring ik er zeer nadrukkelijk op aan om mij liefst per omgaande te berichten of het college voldoende aanleiding ziet om dit bezwaar ontvankelijk te verklaren omdat het ziet op een rechtshandeling, ofwel een menselijke handeling met een beoogd rechtsgevolg.

De alternatieve route die ik in gedachten heb voor als het bezwaar niet-ontvankelijk wordt verklaard omdat er geen sprake zou zijn van een aanvraag in de zin van Awb artikel 1:3, is de gemeente Epe bij de bevoegde rechter aanklagen voor het (gemandateerd) plegen van obstructie die mij aantast in mijn rechtspositie. Ik zal dan onderzoeken of dit zich beperkt tot een onrechtmatige daad of dat er sprake is van een strafbaar feit (delict).

Het besluit van 9 januari 2020 waar ik mij niet mee kan verenigen omdat het een opeenstapeling van verzonnen waarheden en onrechtmatige handelingen is, heb ik bijgevoegd.

Zodra het college uitspraak heeft gedaan op de ontvankelijkheid van mijn bezwaar, zal ik afhankelijk van de uitkomst óf met gedetailleerde gronden en argumenten het bezwaar definitief maken óf overgaan tot gerechtelijke stappen wegens obstructie.

Ik breng in herinnering dat er een ingebrekestelling door mij is gedaan in deze zaak. Bij het eventueel niet-ontvankelijk verklaren van het bezwaar zal ik dit opvatten als het niet tijdig nemen van een beslissing door een overheidsorgaan en mij dienaangaande tot de rechtbank wenden. De deadline daarvoor verstrijkt twee weken na datum ingebrekestelling zijnde 1 januari 2020.

Ik adviseer het college van de gemeente Epe krachtig om spoedig zonder voor vertraging te zorgen met doorzending naar de gemeente Apeldoorn dit bezwaar ontvankelijk te verklaren omwille van aandacht voor de verzonnen waarheden en onrechtmatige handelingen. Denk hierbij aan schadebeperking!

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie