De leugen van satan ligt op straat

< Misleiding

Straatleugenaar Daniël van Deutekom
Straatleugenaar Daniël van Deutekom

In de tijd waarin we nu leven en waarover Jezus in de Bijbel in Matteüs 24 spreekt, worden God en de waarheid gehaat. Een moeilijke tijd voor oprechte volgers van Jezus. Maar ook een belangrijke tijd voor waarheidsvinding. Dit artikel zal bij 99,9% van de lezers tot verontwaardiging en walging jegens mij leiden. Ik hoop en vertrouw daar ook op! De andere 0,1% welkom!

Door Ray Heijder

In deze periode viert het belachelijk maken van God hoogtij zodat zoveel mogelijk mensen zich afkeren van het geloof en nog meer in de leugen worden getrokken. Dat gebeurt op grote schaal wereldwijd, maar ook gewoon bij jou in de straat (en in jouw kerk waar jij je nog steeds laat bedriegen). Het zorgt ervoor dat mensen die met het ware evangelie komen (zoals ik) geen poot aan de grond meer krijgen, niet bij atheïsten en zeker niet bij christenen die massaal in de valse leer zijn gaan geloven.

Bijvoorbeeld in Arnhem waar Daniël van Deutekom met een christelijk sausje in werkelijkheid een dienaar van satan is. Hij lijkt daarbij een lokale malloot die geen werk heeft na zijn Vwo en van giften leeft. Maar hij is meer dan dat. Hij wordt onderhouden door de duivelse machten waar hij zich voor inzet. Zeker niet door God die naar zijn eigen zeggen voorziet in zijn noden (ook in het betalen van zijn zorgpremie). De misleidende arm van Van Deutekom reikt verder dan zijn schijnheilige gezwets in de Arnhemse binnenstad. Hij is op internet actief als vlogger en krijgt zowaar aandacht van nieuwsmedia. Hij mocht onlangs zelfs landelijk zijn flauwekul spuien bij Umberto Tan (RTL Late Night).

Misschien moet ik nu eerst, voor ik verder ga, het gras voor de voeten van de hardnekkige vrome christenen weg maaien. Die zullen namelijk gelijk weer op hun achterste benen staan als ik een persoon bij naam noem.

En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden; laat los en gij zult losgelaten worden.
Lucas 6:37

Inderdaad, God wil niet dat we oordelen en veroordelen. Maar er is nog een werkwoord: beoordelen. Jezus roept op om dichtbij het Woord van God (Zijn Woord!) te blijven en mensen die tegen Hem zijn te mijden. Om dat te kunnen doen, zul je toch echt anderen moeten keuren. Hoe kun je anders onderscheid maken?

Het etiketje ‘christen’ biedt geen enkele garantie. Tegenwoordig is het erg genoeg soms een waarschuwing om bij zo iemand juist uit de buurt te blijven als je eeuwige leven je lief is.

Punt van aandacht:
Mensen die niet beoordelen, zijn een gemakkelijke prooi voor misleiding.

Wat God bedoelt met oordelen en veroordelen, is dat dit aan Hem is en aan de betreffende persoon. Goed beschouwt, oordeelt en veroordeelt iemand zichzelf door tegen de wetten en waarheid van God in te handelen. Dat IS in feite de veroordeling al! Wij mogen (moeten) dat beoordelen, zeker als iemand de openbaarheid zoekt.


Misleider Daniël van Deutekom

Bij het schrijven van deze blog (29-1-2018) is Arnhemmer Daniël van Deutekom 22 jaar en is hij flink de aandacht aan het trekken in de media. Dit om het belachelijk maken van God zoveel mogelijk te verspreiden binnen zijn mogelijkheden.

Christelijke satansverering De Vluchtheuvel Arnhem
Christelijke satansverering De Vluchtheuvel Arnhem

Van Deutekom maakt misbruik van de zogenaamde apostolische gaven waarover we lezen in het Bijbelboek Handelingen. In het bijzonder het zogenaamde spreken in tongen en genezing van zieken door handoplegging. Beiden zijn NIET meer voor deze tijd.

Hij doet daarmee niet anders dan de satanische geloofsgemeenschap waar hij ook iets mee heeft, de Pinkstergemeente. Van Deutekom is daar ook in opgegroeid en het is onduidelijk in hoeverre hij daar nog wat mee heeft of juist niet. In de media komen we ook berichten tegen dat hij er inmiddels fel tegen gekant is. Maar dat lijkt niet te kloppen, want hij is ondertussen lid van de christelijke satansverering De Vluchtheuvel  in Arnhem.


Daniël van Deutekom slechts een illustratie

Nu gaat het eigenlijk niet om de persoon Daniël van Deutekom. Je zou vanwege de lengte van deze blog denken dat ik dat wel vind. Maar hij is slechts één van de vele illustraties van de grote campagne van misleiding van de duivel en van de zwakte van de hedendaagse gelovigen. Wat het laatste betreft, de gelovigen doen het uiteindelijk wel zelf en hebben persoonlijk schuld. Zij haten God en de waarheid en verzamelen voor zichzelf leerstellingen en leraren die hun oren strelen. Van Deutekom vult eigenlijk alleen maar die behoefte in.

Nu Van Deutekom zich toch al zo duidelijk voor satan inzet, gebruik ik zijn verhaal dan ook maar andersom ter ere van God om te illustreren. Daarvoor pak ik het artikel in De Gelderlander erbij.

Punt van aandacht:
Merk overigens op hoe gemakkelijk deze jongeman de media aan zijn kant krijgt. Zoals ik al schreef, ook RTL Late Night en Vice Media. Saillant detail: ‘vice’ is het Engelse woord voor: ondeugd, verdorvenheid.

Als op internet zoekt op de naam Daniel van Deutekom vind je een heleboel pseudo-christelijke troep by the way.


BELANGRIJK:
Het krantenartikel in De Gelderlander analyseer ik uitgebreid om eens goed te belichten hoe de misleiding werkt, de modus operandi. Dus niet per se hoe Daniël van Deutekom het doet. Er zijn vele Van Deutekommers wereldwijd die hetzelfde uitvreten en erger. Het gaat mij erom dat mijn lezers het gaan herkennen.


In december schitterde hij in de documentaire ‘Zondagskinderen’ van nieuwsnetwerk Vice en sprak hij bij RTL Late Night over zijn roeping.

Het is altijd verdacht als iemand aandacht krijgt van dergelijke media. Ik word met de echte waarheid van Jezus volledig genegeerd door de media. Dat is geen frustratie van mij, want ik wil niet eens besmet raken door deze media.

Merk op dat ‘vice’ in het Engels verdorvenheid en ondeugd betekent!

Daniël is lid van pinkstergemeente De Vluchtheuvel in Arnhem, maar opereert vaak zelfstandig. In zijn woning in Westervoort houdt hij gebedsavonden en zangdiensten. Via Facebook, YouTube en nieuwsbrieven bereikt hij christenen uit het hele land.

Kennelijk biedt de pinkstergemeente de jongeman niet genoeg ruimte en extase en is hij zijn eigen business aan het opzetten. Hij heeft in elk geval begrepen dat hij voor een verdienmodel de moderne middelen moet inzetten.

De geboren Arnhemmer legt zijn handen op zieken of mensen met een beperking. Hij vraagt de Heilige Geest om genezing te geven. Christenen die zijn werk bewonderen, ondersteunen hem financieel.

Van Deutekom heeft goed gekeken naar de Word of Faith beweging (prosperity gospel) in Amerika en begrepen dat het opleggen van handen op zieke mensen goed verkoopt. Dat hij daarmee de Heilige Geest misbruikt, maakt hem niet uit. Als hij er maar de markt mee kan betreden. Het begint al vruchten af te werpen want er zijn christenen die zijn werk bewonderen en er geld voor geven. Zaak is nu om nog meer mensen te misleiden zodat er nog meer geld in het laatje komt.

Nee, niet altijd. Ik loop nu bijvoorbeeld twee maanden achter met mijn zorgverzekering. Toch komt het altijd goed. Dat maakt het ook spannend, leven in geloof. Vertrouwen dat de Heer voorziet.

Het antwoord op de vraag of er elke maand genoeg geld binnen komt. Dit illustreert mooi de noodzaak van uitbreiding van de activiteiten van Van Deutekom. Het is immers een bedrijfseconomisch beginsel dat marktaandeel zorgt voor meer inkomsten. Marketing via De Gelderlander (en RTL Late Night, Vice media etc.) draagt daaraan bij.

Uiteraard voorziet de Heer niet in de noden van de jongeman zoals hij zelf beweert. God sponsort geen mensen die dwars tegen zijn evangelie in prediken, laat staan mensen die Hem belachelijk proberen te maken door misbruik te maken van de gaven van de Heilige Geest. Als er al iemand deze Daniël in het zadel houdt, is dat satan!

Ja, ik heb daar soms wel een beetje genoeg van. Christenen die elkaar allemaal de les lezen. De discussie over hoe het wel moet en hoe het niet moet.

Uiteraard, als je tegen het Woord van God in handelt, is dat lastig snotneus!

Ik denk dat ik in mijn leven wel een stukje meer van de hemel zie dan zij. Dat komt omdat in de hemel geen ziekte is en pijn. Door ziekte in de naam van Jezus te genezen, kom ik daarmee een stapje dichter bij een hemel op aarde.

Even los van de arrogantie in de eerste zin (waar Daniël refereert aan mensen in traditionele kerken) klinkt hier heel duidelijk dé leugen van de Word of Faith beweging (Properity Gospel). Die leugen beweert dat in heilige omgevingen er geen ziekte kan zijn en dat het altijd Gods wil is dat mensen genezen. Bovendien klinkt er de andere leugen van Kingdom now uit. Dat is een stroming die beweert dat het Koninkrijk van God al op aarde is gevestigd.

Maar kijk goed om je heen hoe hemels onze wereld aan het worden is. Niet dus.

Wat wel Bijbels is: het zal nog veel erger met wereld gaan totdat Jezus wederkomt. Daarna herstelt Hij (niet de mens) alles. Geen moment eerder!

Voor mij niet zo zeer, maar als ik andere mensen wil overtuigen van het bestaan van God, denk ik wel dat het nodig is. Een genezing is een krachtig signaal waarbij iemand beseft dat God bestaat en hem of haar heeft genezen.

Het antwoord van Van Deutekom op de vraag of voor hem het bestaan van God nog bewezen moet worden door wonderen en tekenen. Nee, natuurlijk niet. Hij haat God en geloof niet eens echt in Hem. Daniël gelooft in zichzelf!

De Bijbel leert dat God gehoorzaamheid van mensen verwacht ZONDER voorwaarden. Hij geeft in Zijn Zoon Jezus ook verlossing ZONDER voorwaarden, puur uit genade! Kunnen we niet gewoon eerlijk ruilen? Of moet God met van ons nou echt met allerlei signalen komen?

Wat een arrogantie van de mens! God interesseert het helemaal niet wat er met de mensen gebeurt als hij of zij de waarheid afwijzen. Het enige krachtige signaal dat zij zullen krijgen, is dwaling en de leugen en uiteindelijk de eeuwige straf in de hel.

Ja. Net als iedereen heb ik ook teleurstellingen in mijn leven. Of dan lukt het niet om iemand te genezen door middel van gebed.

Als antwoord of Van Deutekom ook wel eens twijfelt aan het bestaan van God. Hiermee verraadt de jongeman eigenlijk alles. Iemand die zover is gekomen dat hij Jezus heeft aangenomen volgens het ABC van verlossing kan niet meer twijfelen aan God, maar neemt onvoorwaardelijk aan dat Hij bestaat. Ook als er dingen niet lukken!

Er is geen moment dat Jezus twijfelde aan God! Als wij Hem echt hebben aangenomen, dan doen wij dat ook niet!

Ergo: Daniël van Deutekom is vals en gelooft niet in Jezus!

Wat een kwakzalver die Van Deutekom! De genezing lukt dus ook wel eens niet!

Ik sta ook wel open voor andere verklaringen voor de genezingen die ik meemaak, maar goede verklaringen heb ik tot dusver nog niet gevonden.

Dit is het ultieme door het ijs zakken, knul! Jij staat zeker open voor andere verklaringen, zoals daar zijn duivelse machten en krachten. Betrapt jongen!

Rond mijn veertiende kwam ik er voor het eerst mee in aanraking, op een christelijk festival. Vrienden vertelden me dat zij hadden gehoord dat er genezing mogelijk is in de naam van Jezus. We besloten het meteen uit te proberen.

De christelijke festivals zijn dé plekken waar satan zijn dienaren rekruteert! Blijf er weg! Je kunt nog beter naar een werelds popconcert gaan dan naar bijvoorbeeld de jaarlijkse Pinksterconferentie bij Walibi. In Jezus’ Naam ga daar niet heen. Daar manifesteren zich de demonen van satan, niet de Heilige Geest!

Serieus? De gave van genezing in de naam van Jezus is iets dat je kunt UITPROBEREN? Godslastering!

Op hetzelfde festival werd ik dat weekeinde bevangen door de liefde van God, ik viel er letterlijk flauw van.

De liefde van God laat mensen niet flauwvallen. De demonen van satan kunnen dit wel!

Nee, ik zie dit als een tussenperiode. Ik zou graag willen bijdragen aan een krachtige jeugdbeweging voor christenen in Nederland. Ik handel nu nog vrij impulsief en fragmentarisch, maar ik wil in de toekomst bijdragen aan iets dat echt impact kan geven.

Of onze jonge ondernemer dit altijd wil blijven doen? Dus dat mensen genezen en naar zijn eigen zeggen via hem tot geloof in Jezus komen is geen echte impact? Wow, die is erg!

Klojo! Dat is het enige waar het om gaat! Wat kan er nou belangrijker zijn dan iemand echt tot Jezus te zien komen? Al is het er maar eentje!

Je verraadt jezelf wederom, meneer Van Deutekom. Je bent een grote misleider in de dop en die echte impact waar jij het over hebt, is grof geld verdienen aan jouw werken van de duivel.

‘Wat een geschenk dat ik jullie mag ontmoeten!’, roept de oude man. ,,Mijn knieën doen al veel minder pijn.’’ Daniel glundert. ,,God is beter dan alle drugs bij elkaar.’’

Denk eens aan de verhalen over Jezus. ‘Sta op en wandel’ zei Hij, niet ‘Sta op en strompel’. Op deze manier zijn drugs juist wel beter want daarbij kun je binnen een paar minuten van alle pijn af zijn. Bij de oude man doen de knieën na de ‘genezing’ door Van Deutekom nog steeds pijn, zij het veel minder.


Jezus zal afrekenen met misleiders

Jezus gaat keihard afrekenen met misleiders zoals Daniël van Deutekom. Over zulke mensen zei Jezus dat het beter is dat ze met een steen om de nek op de bodem van de zee terechtkomen dan dat ze in de handen van God terechtkomen voor het ontvangen van Zijn oordeel.

Punt van aandacht:
Dus vrome christenmensjes, het is niet mijn oordeel hè, ik BEoordeel slechts.

Maar een ieder, die één deze kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee.
Matteüs 18:6

Uiteraard hoop ik dat Daniël van Deutekom zich werkelijk bekeerd van zijn satanische werken en zijn grove overtredingen beëindigt en bekent bij Jezus en Hem om hulp gaat vragen om niet meer zo te zondigen. Alleen zo kan hij onder het oordeel van God uitkomen.


De gaven van de Heilige Geest

Zeker, Jezus heeft ons de Heilige Geest gestuurd toen hij met Hemelvaart naar God de Vader ging om ons een plaats te bereiden. Om op de tijd die alleen God weet terug te komen naar de aarde (de Wederkomst).

Maar de Heilige Geest is er nu vooral als Trooster en om ons te helpen bij ons geloof. Niet als een tovenaar met allerlei fratsen die ons tot geloof moeten brengen. Sterker nog, de Bijbel zegt dat De Heilige Geest alleen wordt gegeven als eerst je eigen geest wordt wedergeboren in Jezus, door geloof in Jezus (het ABC van verlossing).

Er is een aantal gaven van de Heilige Geest die je in min of meerdere mate kunt krijgen. Ook vandaag. Maar dat zijn niet de bijzondere apostolische gaven zoals genezing door het opleggen van handen en het spreken in andere tongen.

Zie jij binnenkort toch ergens dat mensen de handen worden opgelegd of mensen rare klanken uitstoten (tongentaal)? En… neem jij je geloof in Jezus serieus?

Dan heb ik maar één advies:

GA ER NIET HEEN!

EN BEN JE ER AL: KEIHARD WEGRENNEN EN NIET OMKIJKEN!

< Misleiding