De Roomse religie van satan

< Misleiding

Het Vaticaan
Het Vaticaan

Of er leven is na de dood is sinds de eerste mens de vraag waar velen een levensgroot vraagteken achter hebben staan. Ook zijn er mensen die hebben besloten dat het leven na maximaal 120 jaar stopt en dat je er juist daarom zoveel mogelijk uit moet halen. Of dat het maar beter is dat het aardse bestaan snel stopt (liefst met een beetje hulp) als bijna niets (meer) meezit en elke dag een kwelling is.

Valt hier geld uit te slepen? Jazeker! De Rooms-katholieke Kerk ontwikkelende een even krachtig als verderfelijk en sluw businessmodel dat ook in onze tijd nog wereldwijd van toepassing is.

Door Ray Heijder

Fervente aanhangers van de Rooms-katholieke Kerk zullen het hebben over de mooie en rijke historie van hun religie. In werkelijkheid is het een weerzinwekkende geschiedenis en de grootste misleiding van gelovigen en vijandschap tegen God ooit. Dat er vandaag zo’n sympathiek lijkende paus Franciscus in het Vaticaan zetelt en er veel lieve katholieke mensen bestaan, doet daar niets aan af en maakt het verleden ook niet goed.

Wat die gelovigen betreft; ze worden nog altijd misleid, zitten gevangen in de traditie en tot hun dood zullen ze worstelen met de vraag hoe het nou zit tussen hen en de Allerhoogste. Bovendien geloven ze dat de strijd mogelijk daarna nog verder gaat in het zogenaamde vagevuur.


Imperium
Beeld van keizer Constantijn de Grote
Beeld van keizer Constantijn de Grote

Als we door de mooie verhalen van de marketeers van de Rooms-katholieke Kerk (hierna te afgekort te noemen: RK Kerk) heen prikken, zien we dat de religie in werkelijkheid helemaal niet gaat om God, Jezus en de Heilige Geest. Dat is maar een excuus.

Het draait uitsluitend om macht, een gigantisch imperium. Om die reden is de RK Kerk eigenlijk ontstaan in de tijd dat het Romeinse Rijk nog bestond. In de vierde eeuw na Christus vond keizer Constantijn de Grote het een lumineus plan om de goden die de Romeinen vereerden in één format te gieten met dat wat de christenen geloofden. Dat zou het imperium veilig stellen.

De romantische lezing is dat keizer Constantijn zich zou hebben bekeerd tot het geloof van de christenen, maar in werkelijkheid was het een puur strategische keuze om het Roomse imperium nog steviger te verankeren. Als er bij hem echt van bekering sprake was geweest, dan had hij er geen perverse mix van heidense en christelijke principes van gemaakt. Het katholieke geloof staat daardoor ook vandaag nog haaks op het Woord van God en verloochent het ware evangelie van Jezus Christus. De valse leringen, doctrines, dogma’s en gebruiken zijn direct te wijten aan het ontstaan en de werkelijke doelstelling van de RK Kerk.

Gruwelijk martelwerktuig Iron Maiden
Gruwelijk martelwerktuig Iron Maiden

Gedurende de gehele geschiedenis van de RK Kerk is het in stand houden van het imperium gepaard gegaan met het roven van geld van de aanhangers onder mensonterende en godslasterlijke omstandigheden. De zwartste tijden waren de ‘Dark Ages’, de vroege middeleeuwen. Toen zijn de leiders van de RK Kerk vreselijk tekeer gegaan met martelingen, folteringen en slachtpartijen onder de mensen die weigerden de katholieke leer te aanvaarden, in het bijzonder christenen.

De meest recente misdaad tegen de menselijkheid waar de RK Kerk bij betrokken was, is de Holocaust. Adolf Hitler was van katholieke huize. Hoewel hij zich als volwassene ook zeer negatief over de RK Kerk uitliet, was de RK Kerk een bondgenoot van hem. Dat moest ook wel gelet op de macht van het Vaticaan. Dit duivelse pact laat zich illustreren in de weigering van de RK Kerk om in de Tweede Wereldoorlog de roep om hulp van de Joden te honoreren. Wat hen overkwam vond het Vaticaan een terechte straf voor het destijds vermoorden van Jezus.

Vergis je niet in de misschien wel laatste paus
Vergis je niet in de misschien wel laatste paus

Toen het Romeinse Rijk viel, bleef de RK Kerk overeind en werd alleen maar sterker. Eigenlijk is de RK Kerk het Romeinse Rijk, het is nooit weggeweest! De opeenvolgende pausen waren pure machtswellustelingen. De ene erger dan de andere afhankelijk van de tijdsgeest.

In onze tijd met ogenschijnlijk meer humaniteit lijken we weliswaar een schat van een paus te hebben, maar vergis je niet in Franciscus! Ook hij is een verraderlijke misleider die het imperium beschermt en ‘as we speak’ achter de schermen zelfs hoererend met andere religies en filosofieën aan het uitbouwen is.


Te koop: eeuwig leven

Een imperium in stand houden, betekent ook het beschikking hebben over zo veel mogelijk aardse middelen. In het bijzonder geld, het middel om de mensheid te onderdrukken, ook vandaag!

In de periode van de gewelddadige tirannie door de leiders van de RK Kerk was dat geen enkel probleem. Men pakte gewoon wat men nodig had en daarop stond geen enkele maat. Maar tijdens de ‘Dark Ages’ werd geleidelijk duidelijk dat de mensen martelen en afslachten niet de beste oplossing was voor een duurzaam imperium. Bovendien stierven velen aan de pestepidemieën. De machthebbers besloten om de dood op een andere manier in te zetten, als een onderdeel van een businessmodel.

De truc was om in te spelen op de nog grotere angst van de mens dan die voor de dood: de bestemming daarna. De kerkleiders bedachten dat het daarbij noodzakelijk was om het volk dom te houden. De weg naar het Woord van God moest worden afgesneden. Daarin wordt immers zomaar de angst voor de dood weggenomen en staat de belofte voor eeuwig leven voor iedereen, louter door geloof in Jezus Christus.

De RK Kerk introduceerde doctrines die volstrekt haaks op het Woord van God staan, maar zeer effectief zouden blijken te zijn om ongestoord bakken met geld naar binnen te harken en tegelijkertijd de mensen in toom te houden. Ook daarvoor mochten de gewone gelovigen, de leken, onder geen beding zelf de Bijbel lezen. De gewijden (zoals priesters) zorgden dan wel voor de precies afgepaste geloofsinformatie.

Om zonder geweld de gelovigen geld afhandig te maken, werd de aflaat bedacht, een document om straf voor zonden mee af te kopen. Het zou een zeer krachtig middel worden in de RK Kerk waar gigantisch veel geld aan werd verdiend.

Maar met het simpel kopen van een aflaat was je er nog niet eens. In het volgende artikel (dat spoedig hierna verschijnt) ga ik uitgebreid in op de aflaat en een heel arsenaal walgelijke gekkigheden die ermee in verband staan en tot op de dag van vandaag de gelovigen misleiden en toerusten op alles behalve een eeuwig leven in het Koninkrijk van God.

< Misleiding