Grove schending burgerrecht door gemeente Rheden

Grove schending burgerrecht door gemeente Rheden

12 september 2019

Van Ray Heijder, cliëntondersteuning

Voor wie denkt dat ik met mijn eigen casus vooral met mijn eigen sores bezig ben... die heeft het mis. Vandaag vol verbijstering en afgrijzen kennisgenomen van een melding van een inwoner van de gemeente Reden die ik al geruime tijd ondersteun als informeel cliëntondersteuner/begeleider.

Ze werd thuis vriendelijk, doch bruut, overvallen door de Teamleider Toegang | Werk, Re-integratie en Inkomen van de gemeente Rheden.

Volslagen buitenproportioneel, maar bovenal onrechtmatig en onbehoorlijk.

In het gesprek werden (naar ik heb vernomen en later nog uitgebreid verslag van krijg van betrokkene) de inmiddels bekende intimiderende, manipulatieve handige woordjes en zinnetje gebezigd. Er werd stevig op het gevoel van de inwoners ingehakt met neurolinguïstische technieken (NLP) en het zogenaamde 'gaslighting'.

Gaslighting is een een vorm van manipulatie die als doel heeft om mensen te laten twijfelen aan het eigen gezonde verstand door de werkelijkheid ronduit te ontkennen of door zichzelf bloedserieus tegen te spreken zonder een spier te vertrekken.

Je zal maar zo'n gemeentepief ineens in je kamer hebben staan, zeker gelet de omstandigheden. Schandelijk en onacceptabel!

Om de betrokkene een hart onder de riem te steken heb ik haar een reactie gestuurd en adviezen gegeven. Die heb ik ook in kopie naar de desbetreffende hoge(!) functionaris bij de gemeente Rheden gestuurd. Zie ook geanonimiseerd hieronder.


Geachte mevrouw [...], beste [...],

Kopie aan de heer [...] (via e-mail)

Je hebt mij (jouw vaste begeleider/cliëntondersteuner) zojuist op de hoogte gebracht van het onaangekondigde huisbezoek van de teamleider Toegang | Werk, Re-integratie en Inkomen van de gemeente Rheden, de heer [...], aan jouw adres [...] in Rheden. Dat bezoek was om ongeveer voor 12:50 uur en duurde iets meer dan een uur.

Je hebt mij een kort verslag uitgebracht over de aard van het gesprek en wat er is besproken. Op mijn reactie dat je het niet zover had moeten laten komen door inhoudelijk in te gaan op [...] terwijl de inhoud op een andere plek met andere randvoorwaarden had moeten plaatsvinden, gaf jij mij aan:
'Je hebt gelijk, maar ik werd erdoor overvallen en was overdonderd'.

Hierbij mijn reactie en afsluitend advies voor vervolgstappen.


Onrechtmatig en onbehoorlijk

Het huisbezoek van [...] was onaangekondigd.

Het is goed dat jij als cliënt van de gemeente Rheden en als bijstandsgerechtigde hebt toegestemd in het huisbezoek waarmee je het risico op een maatregel op grond van de Participatiewet hebt voorkomen.

Maar het huisbezoek is onrechtmatig en onbehoorlijk gelet op de omstandigheden en de functie van de heer [...].

De omstandigheden kenmerken zich door een conflictsituatie waarbij er sprake is van bezwaar en zelfs van delen die onder de rechter zijn (beroepsprocedure). [...] heeft een poging gedaan om buiten de radar (bij jou thuis) inhoudelijke zaken te bespreken vanuit die conflictsituatie.

Het is discutabel dat [...] als teamleider Toegang jou thuis bezoekt.
Ik merk dit aan als intimidatie. Ook als dit op een vriendelijke manier is gebeurd.

Voorts is van belang dat er reeds een afspraak stond voor 16 september 2019 op het gemeentehuis met [...]. Met zijn actie van vandaag heeft hij ernstig voor zijn beurt gesproken. Wat hij vandaag met je heeft besproken, zou aanstaande maandag worden besproken (wat jij en ik overigens niet uit de uitnodiging kunnen opmaken, maar uit een via de Rechtbank Gelderland ontvangen verweerschrift van de gemeente Rheden).

Belangrijk om hierbij vast te stellen, is dat [...] jou in de mogelijkheid tot het inschakelen van cliëntondersteuning heeft belemmerd. Hiermee ben jij geschonden in je recht dat is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). [...] heeft dit willens en wetens gedaan aangezien ik in een eerder gesprek op het gemeentehuis (15 augustus 2019) aan hem en juridisch medewerker de heer [...] heb aangegeven dat ik gezien de stelselmatig gebrekkige handelswijze jou bij elk gesprek met de gemeente Rheden zal blijven begeleiden totdat de situatie aanmerkelijk verbeterd is.

Met andere woorden: [...] heeft door jou onaangekondigd thuis te bezoeken, mijn aanwezigheid als begeleider weten te omzeilen en zo onbelemmerd getracht jou te intimideren. Het is maar zeer de vraag of de algemeen directeur/gemeentesecretaris de heer [...] en het college van b&w (die bekend is met het conflict) hier vanaf weten.


Advies vervolgstappen

Ik adviseer jou om in reactie op het incident van vandaag de volgende vervolgstappen te nemen:

Eigen verslag
Schrijf een verslag over het gesprek. Dit om ten eerste deze ingrijpende inbreuk op jouw persoonlijke levenssfeer van je af te schrijven.

Ten tweede is wat je schrijft ook van belang voor input bij toekomstige procesgang (bezwaar en beroep).
|
Ten derde kan het van belang zijn voor medische behandelaars voor het geval later blijkt dat je geestelijke schade hebt opgelopen (mogelijk PTSS).
Stuur jouw verslag naar de gemeente Rheden en in kopie aan mij.

Klacht tegen [...] Dien overeenkomstig het bepaalde op https://www.rheden.nl/Organisatie_en_bestuur/Klacht_bezwaar_of_beroep een klacht in tegen [...].
Ik zal je helpen bij het formuleren van de klacht en begeleiden als het tot een gesprek komt met de klachtencoördinator.

Aansprakelijk stellen
Stel de gemeente Rheden schriftelijk aansprakelijk voor schade en vervolgschade van het incident van vandaag. Ik zal je helpen met de daarvoor geschikte documenten en formulering.

Afkappen volgende onreglementaire gesprekken
Kap in het vervolg onreglementaire gesprekken direct af (bijvoorbeeld door alleen te luisteren en telkens aan te geven dat je zonder een begeleider geen uitspraken wenst te doen). Maar zonder weigering van het huisbezoek!
Onreglementair zijn in elk geval gesprekken die niet zijn aangekondigd waardoor jij in je recht van inschakelen van cliëntondersteuning wordt beperkt.
Ten overvloede: werk mee aan eventuele huisbezoeken (aangekondigd of onaangekondigd) in het kader van rechtmatigheidsonderzoek bijstand. Zeker omdat deze niet over de conflictsituatie en bijbehorend bezwaar en beroep (horen te) gaan. Achteraf zullen we beoordelen of een dergelijk huisbezoek proportioneel was of dat er een andere wijze van rechtmatigheidsonderzoek de voorkeur had moeten hebben. En dan vervolgens aanvechten indien nodig.


Tot slot

Kom maar even bij van de ingrijpende gebeurtenis en vertrouw erop dat je tot nu toe goed bent voorbereid en de gemeente Rheden als een kat in het nauw rare sprongen aan het maken is. Zij maakt de bewijslast die al ruimschoots tegen haar bestaat alleen maar groter.

Sterkte de rest van de dag

Ray M.F. Heijder
Vaassen


Ondersteuning