Oplettende actie van PvdA Almelo

Oplettende actie van PvdA Almelo

18 augustus 2019 | We zijn vaak niet te spreken over de lakse houding van gemeenteraden en gemeenteraadsleden. Dat ventileren we dan ook openlijk op BurgerkrachtCentraal. Maar soms zijn er opzienbarende uitzonderingen en dan schenken we daar ook graag aandacht aan. We gaan naar een oplettende actie van de PvdA in Almelo.

Onderwerp is Almelo Doet Mee. Vanuit dat initiatief doen vrijwilligers onbetaalde arbeid die mogelijk normaal door betaalde krachten (gemeenteambtenaren) wordt verricht. Daarnaast rijzen er vragen of vrijwilligers het werk überhaupt zouden mogen doen. Te denken valt aan privacyaspecten (AVG). Ook is onduidelijk of de rechtspositie van de vrijwilligers in orde is.


Arjan de Vries en Jorien Geerdink (PvdA Almelo)

De in onze ogen bij deze kwestie oplettende en kritische raadsleden zijn Arjan de Vries en Jorien Geerdink (PvdA Almelo). Ze hebben goed speurwerk verricht en vervolgens schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Almelo.

Bekijk het speurwerk en de schriftelijke vragen (pdf download).

Wij kijken ook wat verder mee...


Officiële meedoenregeling

Goed dat Arjan en Jorien de Verordening Almelo doet mee hebben gevonden en aangehaald. Het is formele decentrale regelgeving. Hier is sprake van een officiële meedoenregeling zoals we die bij veel gemeenten zien. De regeling wordt elders bij gemeenten voor zover ons bekend door gemeenteambtenaren uitgevoerd.

Belangrijk dat de PvdA'ers zich afvragen of er nadere regels zijn en dat zij die dan willen zien. Of anders willen ze weten welke andere formele decentrale regelgeving duidelijkheid schept.


Rechtvaardiging inzet vrijwilligers

Met een reeks vragen stellen Arjan en Jorien de rechtvaardiging van vrijwilligers voor het type werk ter discussie. Omdat het gaat om het uitvoeren van een gemeentelijke verordening betwijfelen ze naar onze mening volledig terecht of dit wel door vrijwilligers moet en kan gebeuren. Is de privacy van de burgers voor wie zij zich inzetten wel gewaarborgd?

Is er sprake van verdringing van arbeid? Met andere woorden: wordt er werk uit handen van betaalde krachten genomen? En zo ja, hoeveel? Hoeveel geld lopen betaalde werknemers mis en bespaart de gemeente onrechtmatig?


Rechtspositie van de vrijwilligers

Tot slot zien we dat de PvdA'ers zich zorgen maken over de rechtspositie van de vrijwilligers, te meer omdat het er naar uitziet dat er geen schriftelijke afspraken zijn gemaakt, geen contracten zijn opgesteld.

Zij stellen de zeer terechte vraag over wie er verantwoordelijk voor de vrijwilligers is en hoe deze medewerkers zijn verzekerd voor schade, bedrijfsongeval, arbeidsongeschiktheid, ziekte, enzovoort.

Tot zover PvdA Almelo. BurgerkrachtCentraal is nog verder gaan onderzoeken...


Stichting Urgente Noden Twente

Het lijkt er naar de beoordeling van BurgerkrachtCentraal op dat de gemeente Almelo een maatschappelijk initiatief (deels) heeft ingekapseld en naar onze mening misbruikt: Stichting Urgente Noden Twente. Als dit inderdaad zo is, vinden wij dit zeer verwerpelijk. En wij vinden dat deze stichting onafhankelijkheid zou moeten nastreven.

De KvK-inschrijving van Stichting Urgente Noden Twente toont hetzelfde adres als het contactadres van Almelo doet mee: Rietstraat 143 in Almelo. Dit constateerden de PvdA'ers ook.

Almelo doet mee lijkt geen zelfstandige entiteit te zijn, althans er zijn geen officiële registraties van te vinden.


Almelo doet mee al langer schimmig?

We hebben in een document gelezen dat er reeds vanaf december 2014 een klacht is behandeld (pdf download) door de Overijsselse Ombudsman en we citeren daaruit:

Er zat dus voor mij niets anders op dan zelf naar Almelo Doet Mee te gaan en ik heb het dan ook maar laten gebeuren zo het daar gaat. De vrijwilligers zitten daar zelf achter de computer, je moet je DigiD-code afgegeven en voor het scannen moest ze naar boven, volledig uit het zicht. Er is daar totaal geen privacy, het loopt daar af en aan en je kunt bij iedereen horen waarvoor ze komen.


Professionele intermediairs?

We lezen in het beleidsplan 2015-2020 (pdf download) van het Jeugdfonds Almelo over intermediairs. Het wordt duidelijk dat er hoge eisen aan deze intermediairs worden gesteld en dat het professionals zijn.

Opzienbarend is dat volgens het plan ook vrijwilligers de intermediairfunctie vervullen!

We citeren van pagina 11:

De rol van Intermediair is van cruciaal belang voor de entree in het systeem en daarmee het sporten of deelnemen aan cultuur voor de kinderen. Daarnaast vervullen de vrijwilligers van Almelo Doet mee de intermediairfunctie voor die gezinnen die geen andere intermediair kunnen vinden. De intermediair is voor een belangrijk deel bepalend voor het aantal aanmeldingen. Hoe meer vertakt de intermediairs zijn in de samenleving des te meer kinderen kunnen gebruik maken van deze mogelijkheid. Intermediairs zijn professionals, die betrokken zijn bij de opvoeding, begeleiding of scholing van een kind. Zij kennen het kind en de thuissituatie.

Wie kunnen intermediairs zijn ?
Docenten, jeugdhulpverleners, zorgcoördinatoren en huisartsen kunnen intermediair worden van het Jeugdfonds Almelo. Alleen zij kunnen snel en eenvoudig een aanvraag indienen, zodat een kind een jaar lang voor maximaal € 225 één sport kan beoefenen op kosten van het Jeugdsportfonds of voor maximaal € 450 kan deelnemen aan één culturele activiteit (zoals muziekles). De ouders moeten zelf de meerkosten voldoen bij de betreffende organisatie.

Let op:
Alleen zij kunnen snel en eenvoudig een aanvraag indienen


Vragen

Bronnen, documenten en publicaties

PvdA wil duidelijkheid over status Almelo Doet Mee
18/08/2019 Tubantia

Schriftelijke vragen Almelo doet Mee
12/08/2019 PvdA Almelo

Beleidsplan 2015-2020 (pdf download)
Juni 2015 Jeugdfonds Almelo

Klachtafhandeling met een dubieuze rol van Almelo doet mee (pdf download)
December 2014 Overijsselse Ombudsman

Verordening Almelo doet mee
Gemeente Almelo