Rhedense Aanpak faalt

Rhedense Aanpak faalt

Deze casus wil burgers inspireren en aanmoedigen om zich niet neer te leggen bij de gemeentelijke maat die overvol is, maar om de menselijke maat af te dwingen.

Gemeente Rheden vindt het belangrijk dat inwoners én partners actief betrokken worden bij het beleid en de uitvoering binnen het sociaal domein. Partners zijn bijvoorbeeld mantel- en vrijwillige thuishulpen, krachtcoaches, jongerenwerk en buurtverenigingen. Bij de totstandkoming van Meedoen! hebben ruim 140 mensen elkaar ontmoet tijdens tafelgesprekken. De gesprekken waren gekoppeld aan acht thema’s. Inwoners en partners zijn in het gehele proces van Meedoen!, betrokken geweest. Gezamenlijk is het ambitieniveau bepaald en zijn wensen vertaald naar één beleidskader. De gemeente is met Meedoen! in staat om sneller en adequater te handelen op basis van de leefwereld van de inwoner in plaats van de wetgeving.

Dit is zo'n beetje in een notendop de beoogde Rhedense Aanpak Meedoen! voor het sociaal domein.


Wat als je dat als individuele burger totaal niet zo ervaart?

Wat als er niet snel en adequaat op basis van je leefwereld wordt gehandeld door de gemeente, maar jij tergend langzaam, doch verwoestend juist met de wetgeving in de hand door de gemeente kapot wordt gemaakt en niemand daarbij met de ogen knippert?

Als geen ambtenaar het voor je opneemt, geen collegelid zijn of haar verantwoordelijkheid neemt en raadsleden van hun raadsledenvergoeding alles bereid zijn te doen als het maar niet om een individueel geval gaat?

Nou wat dan?

Dat overkomt in elk geval één inwoner van het dorp Rheden sinds 2012 tot op heden, dus al met al zeven jaar! Dat is veel te lang en moet stoppen! Heel snel voor het echt te laat is.


Diepgravend onderzoek

De inwoner heeft er lang tijd alleen voor gestaan en is de afgelopen zeven jaar op meerdere momenten bijna bezweken. Toch heeft ze standgehouden, wat al een prestatie op zich is gezien de gigantische juridische en intimiderende overmacht waar de gemeente Rheden over beschikt aangevuld door extern betrokken professionele hulptroepen, zoals een programmamanager/projectmanager J.M. (die overigens naar verluid eindelijk is gewieberd).

De laatste pakweg drie jaar krijgt ze vaste begeleiding en cliëntondersteuning van Ray Heijder van BurgerkrachtCentraal. Dat heeft tot nu toe voor geen verbetering mogen zorgen, dus wat heb je daar nu aan?

Welnu, tot nu toe ging het om voorsorteren op een nog te starten diepgravend onderzoek dat uiteindelijk moet leiden tot een rapport waarin onomstotelijk vast zal komen te staan dat de gemeente Rheden het tegenovergesteld van de Rhedense Aanpak uitvoert:

De Rhedense Aanpak faalt!

Dat is geen kletspraat, maar gebaseerd op een bijna eindeloze reeks van feiten, gebeurtenissen, handelingen, besluiten, beslissingen, procedures, bezwaren, omstandigheden. Zelfs leugens en schendingen van de wet- en regelgeving.

Afgelopen maand mei waren de belanghebbende en Ray Heijder zover om een aanvraag tot het beoogde diepgravende onderzoek neer te leggen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden.

En wat er vervolgens gebeurt? Daar lusten de honden geen brood van.

Daar wil je bijna niet aan... eh... Meedoen!

Je kunt het wel mee gaan volgen.
Vanaf heden, check tijdlijn de rechterkolom van deze pagina.


Rhedense Aanpak faalt

Tijdlijn

7 december 2019
Abjecte afhandeling klacht Rheden
De gemeente Rheden maakt van de gelegenheid gebruik om bij klachtafhandeling de beklaagde medewerker vrij te pleiten en de klager vals te beschuldigen.


26 oktober 2019
Het escaleert in De Steeg (Rheden)
Onder zwaar geschut van burgemeester Carol van Eert, gemeentesecretaris Hans Kettelerij en een narcistisch gemeentejurist probeert een burger in Rheden om door het asfalt van onrechtmatigheid heen te breken.


25 oktober 2019
Uitnodiging m.b.t. klacht tegen consulent Inkomen


12 oktober 2019
Burgemeester en gemeentesecretaris van Rheden in de tang van het ambtelijk apparaat
Laat de Rhedense Aanpak even goed binnenkomen: uiterst machtsvertoon gericht tegen een enkele, individuele KWETSBARE burger van de gemeente Rheden. Dit moet stoppen!
MEER


25 september 2019
Aanvraag bijzonder maatwerk
De uitvoerende organisatie van de gemeente Rheden te kennen gegeven niets voor belanghebbende te kunnen doen.
Tijd voor escalatie van de hulpvraag.


24 september 2019
Inzet nieuwe consulent Werk nu al mislukt?

Herhaalt de verlammende geschiedenis voor belanghebbende in Rheden zich voor de zoveelste keer? Sneuvelt er gelijk alweer(!) een net nieuw ingevlogen consulent Werk? De tweede afspraak voor aanstaande donderdag werd vandaag door de consulent geannuleerd wegens 'onvoorziene omstandigheden' zonder het gebruikelijke 'we sturen u een nieuwe uitnodiging'. Het momentum van de afzegging roept vraagtekens op. Gisteren hebben zowel belanghebbende als begeleider Ray Heijder een wat kritische noot gekraakt over de aanpak van de nieuwe consulent. Die lijkt namelijk gericht te zijn op vertraging van het proces en af te leiden van de topprioriteit arbeidsinschakeling. Sterker nog, de consulent gaf zelfs aan niet direct daarop uit te zijn en dienaangaande ook niets te kunnen garanderen. Haar bedoeling is om het traject naar werk in stukjes op te hakken, maar zeker geen overkoepelend plan en uitvoering te ambiëren en te kunnen dealen voor belanghebbende. Dit terwijl er ook al langere tijd een zeer urgente hulpvraag ligt waarbij de enige toekomstbestendige oplossing ligt in arbeidsinschakeling. En dit terwijl er een aanvraag ligt voor een diepteonderzoek naar het jarenlang tegenwerken van die arbeidsinschakeling door de gemeente Rheden.


24 september 2019
Klacht tegen consulent Inkomen
Naar aanleiding van het gesprek van afgelopen donderdag 19 september heeft de begeleider van belanghebbende bij de klachtcoördinator van de gemeente Rheden een schriftelijke klacht ingediend tegen de betrokken consulent Inkomen.


19 september 2019
Desastreus gesprek met consulent inkomen
Een consulent Inkomen schoof aan omdat ze een eerder ingezonden urgente hulpvraag naar eigen zeggen zou begrijpen en informatie wilde komen geven. Het verliep echter desastreus! De consulent Inkomen had helemaal niets toe te voegen (en ging sowieso niet in op belangrijke punten van de urgente hulpvraag). Ze verschool zich ook nog achter onwetendheid over bepaalde zaken, wat gelet op haar jarenlange werkervaring als consulent Inkomen eigenlijk bizar is. Begeleider Ray Heijder was al snel verbolgen en dacht "wat doet zij hier eigenlijk?". Hij dacht dat niet alleen, maar zei dat ook hardop en zo ontstond er een 'fittie' (soort van) tussen hem en de consulent Inkomen. Die droop uiteindelijk r(h)edelijk over de zeik af.

Vervolgens volgde nog wel een heel prettig gesprek met de andere consulent, de consulent Werk, waarmee gelukkig het oorspronkelijke doel van het gesprek goed aan de orde kwam.
Ray Heijder heeft vandaag nog een advies gestuurd naar belanghebbende in kopie aan de Teamleider Toegang | Werk, Re-integratie & Inkomen.


18 september 2019
Morgen een belangrijk gesprek werk en inkomen
Morgen heeft belanghebbende (samen met haar begeleider) op het gemeentehuis in De Steeg een gesprek met de nieuwe consulent Werk. Ook de (zo bleek onlangs ineens nieuwe) consulent Inkomen schuift aan om informatie te geven naar aanleiding van het de noodklok luiden door belanghebbende. Behalve dat er zowel op het vlak van werk als van inkomen een enorme opgave en inhaalslag liggen, moet het gesprek ook voor het eerst laten zien dat er nu echt een behoorlijke aanpak door de gemeente Rheden aan belanghebbende wordt betoond. Haar begeleider neemt morgen zijn menselijk-maat-meetstok mee.


17 september 2019
Drie stukken afgeleverd aan balie gemeente Rheden
Direct voorafgaand aan het gesprek gisteren heeft belanghebbende drie stukken afgeleverd bij de balie van de gemeente Rheden en ontvangstbevestigingen daarvan ontvangen. Twee naar aanleiding van het advies van 12 september: klacht tegen de teamleider en een voorlopige aansprakelijkstelling voor medische kosten van mogelijke psychische gevolgen van het ingrijpende huisbezoek. En een stuk naar aanleiding van afwijzing ontheffing betaling griffierecht (Rechtbank Gelderland). In plaats daarvan een aanvraag bijzondere bijstand bij de gemeente ingediend. Goed om te weten: de rechtbank gaat streng om met het 90%-criterium zodat ontheffing via dat kanaal voor de meeste mensen in de bijstand is geblokkeerd.


16 september 2019
Teamleider Rheden in een spagaat
Vandaag heeft de belanghebbende met haar begeleider een prettig gesprek gevoerd met de Teamleider Toegang | Werk, Re-integratie en Inkomen. Die heeft duidelijk gemaakt dat vanuit hem de intenties van het huisbezoek van 12 september 2019 louter positief waren. Probleem is echter dat hij in een spagaat lijkt te zijn beland. Enerzijds wil hij de aanvoerder zijn van een positieve koers met belanghebbende vanaf 15 augustus, maar anderzijds ligt bij hem ook het behandelen van het verzoek om een onderzoek van belanghebbende naar jarenlang falen van de gemeente Rheden jegens haar. Dat spagaat maakt dat belanghebbende en haar begeleider met hun beste wil niet neutraal en louter positief tegen de teamleider aan kunnen kijken. Zij hebben dat ook uitgelegd. Het is te hopen dat de teamleider een oplossing vindt voor deze lastige dubbele pet.


12 september 2019
Bizar incident: onverwacht huisbezoek
In plaats van gehoor te geven aan het verzoek van 8 september 2019 overvalt de teamleider belanghebbende met een onrechtmatig (onreglementair) en onbehoorlijk huisbezoek. Hiermee vuurt hij een verwerpelijk schot voor boeg af voor het geplande gesprek van volgende week. Volstrekt onacceptabel! Belanghebbende schakelt vaste begeleider/cliëntondersteuner Ray Heijder in. Die schrijf haar vervolgens dezelfde dag nog een reactie met advies met de titel 'Grove schending burgerrecht door gemeente Rheden' (link opent in nieuw venster). Hij stuurt deze reactie in kopie aan de teamleider.


8 september 2019
Tweede gesprek met teamleider
Belanghebbende is door de managementassistente van de betrokken teamleider uitgenodigd voor een tweede gesprek op maandag 16 september 2019 met (net als bij dat van 15 augustus 2019) een onbestemd gespreksdoel, dit keer 'misverstanden wegnemen'. Inmiddels is door het verweerschrift van de eerste week van september duidelijk geworden dat ook dit gesprek bedoeld zal zijn om de brief van 8 mei 2019 vormvrij te ondermijnen. Belanghebbende wil het echter van de teamleider zelf horen en vraagt op 8 september 2019 via e-mail: "Ik wil u in de gelegenheid stellen om mij schriftelijk vóór 16 september 2019 zelf te berichten wat het exacte gespreksdoel is."


Eerste week september 2019
Verweerschrift gemeente Rheden
Naar aanleiding van het beroep van belanghebbende tegen het niet tijdig nemen van een beslissing door een overheidsorganisatie heeft de gemeente Rheden een verweerschrift opgesteld. Dit is namens het college van b&w behandeld en ondertekend door juridisch medewerker G en mede ondertekend door de Teamleider Toegang, Werk, Re-integratie en Inkomen. Belanghebbende ontvangt het van de rechtbank en leest het met verbijstering. Ook bij de begeleider/cliëntondersteuner Ray Heijder valt de mond open. Meest opzienbarend is misschien nog wel het leugengehalte. In een stuk naar de rechtbank welteverstaan! Laat dit even goed bij je binnenkomen. Het verweerschrift openbaart ook de werkelijke agenda voor het afgelopen gesprek van 15 augustus 2019 en van een gesprek dat nog moet komen op 16 september 2019.

In een brief reageert belanghebbende naar de rechtbank op het verweerschrift. We publiceren die brief hier nog niet zolang de zaak nog onder de rechter is.


29 augustus 2019
Tweede collegeverzoek
Ingegeven door de dubieuze beschikking van 17 juli 2019 dient belanghebbende voor de zekerheid een tweede collegeverzoek in voor een diepgravend onderzoek. Dit keer met nog scherpere formulering en afbakening dan in de brief van 8 mei 2019 en een poging om de 'sneaky' juridisch medewerker G zijn giftige pijlen te ontnemen. De gemeente Rheden heeft zich nu dus nog meer in te spannen om het gevreesde onderzoek te ondermijnen en te voorkomen.


27 augustus 2019
Bezwaar tegen dubieuze beschikking
Belanghebbende dient haar bezwaarschrift in tegen de dubieuze beschikking van 17 juli 2019.


15 augustus 2019
Gesprek: ontstane situatie en verstandhouding
Op het gemeentehuis in De Steeg vindt een gesprek plaats op uitnodiging van de gemeente Rheden tussen belanghebbende, de teamleider Toegang Werk, Re-integratie en Inkomen en juridisch medewerker G. Ray Heijder doet ook mee als begeleider/cliëntondersteuner. In de uitnodiging aan belanghebbende staat: "om kort in te zoomen op de ontstane situatie en kijken hoe we de verstandhouding tussen u en de gemeente kunnen verbeteren". Let op: er wordt niet gerept over de brief van 8 mei 2019. Er wordt niet duidelijk op welke periode die ontstane situatie en verstandhouding betrekking heeft.
Het gesprek zelf is prettig en luchtig van aard en heeft een focus op een mooie, veel betere toekomst (niet het verleden) en een betere houding van de gemeente Rheden. Het feest werd beklonken met een excuus en een bloemetje voor belanghebbende. In de euforie werd zelfs de algemeen-directeur (gemeentesecretaris) Hans Kettelerij betrokken via een geruststellende e-mail van de teamleider.
Pas later zou blijken dat de gemeente Rheden andere snode plannen had, namelijk de brief met bezwaren en collegeverzoek van 8 mei 2019 vormvrij ondermijnen. Dat is op die dag mislukt.


17 juli 2019
Dubieuze beschikking
Na veel intern gesteggel over de brief van 8 mei 2019 en onder dwang van de ingebrekestelling met dwangsom, perst de juridisch medewerker G van de gemeente Rheden er een heuse beschikking uit. Die is te zien als een dubieus stuk met verdraaiingen, handigheidjes, woordkluiverij en misbruik van de Algemene wet bestuursrecht. Het bizarre van deze beschikking is dat de gemeente zich verzet tegen de ingebrekestelling met dwangsom en tegelijkertijd weigert een beslissing op de brief van 8 mei 2019 te nemen. Als argument wordt aangevoerd dat de aanvraag (het verzoek) niet voldoet aan de wettelijke indieningseisen.


8 mei 2019 - 17 juli 2019
Niet vanzelf!
Het is niet zo moeilijk om je voor te stellen dat niemand bij de gemeente Rheden zit te wachten op een onderzoek dat de Rhedense Aanpak in diskrediet brengt. Er komt daarom niet vanzelf een reactie op de brief van 8 mei 2019, laat staan een beslissing. In tegendeel, het blijft oorverdovend stil. Een ingebrekestelling met dwangsom en een beroep bij Rechtbank Gelderland tegen het niet tijdig nemen van een beslissing door een overheidsorganisatie moet beweging brengen in de verlamde gemeente Rheden.


8 mei 2019
Bezwaren en concreet collegeverzoek
Belanghebbende stuurt het college van b&w van de gemeente Rheden een brief met daarin bezwaren en tenslotte een concreet collegeverzoek voor het instellen van een onderzoek onder haar regie naar de omstandigheden rond haar jarenlange casus.


2012 - heden
Rhedense Ellende: Uitsluiting!
In plaats van:
Rhedense Aanpak: Meedoen!

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie