Abjecte afhandeling klacht Rheden

OmdraaienAbjecte afhandeling klacht Rheden

7 december 2019

Aan:
Ombudscommissie Rheden
info@ombudscommissierheden.nl

Van:
R.M.F. Heijder
BurgerkrachtCentraal

Online versie:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/observaties/rhedense-aanpak-faalt/abjecte-afhandeling-klacht-rheden/


Geachte Ombudscommissie Rheden,

Hierbij breng ik u de afhandeling van mijn klacht van 24 september 2019 onder de aandacht.
De originele brief van de gemeente Rheden d.d. 4 december 2019 voeg ik bij als bijlage.

Doel
Het doel van mijn schrijven aan u is drieledig:

  1. De Ombudscommissie Rheden ervan in kennis stellen dat ik ontevreden ben over de manier waarop mijn klacht is afgehandeld. Die ontevredenheid slaat niet op de gevolgde procedure, maar op de inhoud van de afhandelingsbrief van 4 december 2019.
  2. Consolidatie van die afhandelingsbrief en mijn reactie daarop ten behoeve van processtukken/bewijslast voor een nog te starten civiele procedure tegen de gemeente Rheden door de belanghebbende burger van Rheden waarvan ik begeleider ben. Dit zal gebeuren vanuit het leerstuk onrechtmatige overheidsdaad.
  3. Illustratie van de discutabele handelwijze van de gemeente Rheden voor het online publiek van BurgerkrachtCentraal.

Oordeel
Ik beoordeel de afhandelingsbrief als abject. In het bijzonder werp ik het oordeel van klachtbehandelaar ten aanzien van mijn gedrag verre van mij. Ik reken dit oordeel tot de verwerpelijke, valse beeldvorming die ik al langere tijd bij de gemeente Rheden waarneem. Die kenmerkt zich in het omdraaien van feiten en het smadelijk lasteren van de persoon die de feiten aandroeg.
Vandaar ook het belang van consolidatie van deze kwestie voor toekomstige rechtsgang.

Toelichting
Ik stel vast dat er bij deze klachtafhandeling sprake is van een 'ja/nee spel' waarbij (zoals de klachtbehandelaar het verwoordt) de beelden over het handelen van de beklaagde medewerker uiteenlopen.
Daarbij gaat het gelijk op tussen de gemeente en burger/begeleider voor wat betreft het gelijk van de ambtenaren tegenover het gelijk van belanghebbende en mij als haar begeleider.

We kunnen in elk geval vaststellen dat bij de gemeente Rheden geen aanleiding bestaat om mijn klacht serieus te nemen doordat beide ambtenaren van de gemeente met hun getuigenis hebben voorkomen dat daar aanknopingspunten voor zijn. Voor mij en belanghebbende blijft echter de klacht overeind staan, onverlet het oordeel 'ongegrond' van de gemeente Rheden. Dat de ene ambtenaar de andere beklaagde ambtenaar indekt, is ook wel te begrijpen.

Het grootste bezwaar dat er nu bij mij bestaat, is dat de klachtbehandelaar mijn krachtige aanpak gelijk stelt met onacceptabel gedrag. Hierin zit een zeer verwerpelijke en gevaarlijke valse beschuldiging. Iemand kan een stevig debat voeren zonder daarbij maatschappelijk geldende normen te overtreden. Ik bestrijd ten stelligste dat ik gedrag heb vertoond dat volgens de ongeschreven wet in het maatschappelijk verkeer niet zou betamen. De belanghebbende die ik begeleid, kan hier in mijn voordeel over getuigen. Niet dat dit veel zin zal hebben, aangezien het ook dan weer twee tegen twee zal zijn.
Overigens moet ik hierbij opmerken dat ik in staat ben om (als dat nodig blijkt) een zeer gedetailleerd, woordelijk gespreksverslag te overleggen van het gesprek op 19 september 2019. Met dit verslag zou ik met open vizier en vol vertrouwen de valse beschuldiging kunnen weerleggen.

De valse beschuldiging verrast mij niet gelet op het burger ondermijnende karakter van de gemeente Rheden dat ik op basis van vele documenten en persoonlijke waarnemingen goed kan beoordelen.

Breder kader
Tot slot merk ik in een breder kader op dat de abjecte modus operandi van de gemeente Rheden zich niet beperkt tot de ambtelijke organisatie die namens het college handelt. Zelfs op het hoogste bestuurlijke niveau schuwen burgemeester Carol van Eert en gemeentesecretaris Hans Kettelerij het niet om aangebrachte zaken door een burger om te draaien en vervolgens die belanghebbende te schofferen met valse beschuldigingen en dit ook nog eens hoogstpersoonlijk extra zwaar aan te zetten met intimidatie en dreigementen (en wel schriftelijk). Hierover staat ook een klacht uit die niet door mij is ingediend, maar door de belanghebbende die ik begeleid.

Ook dit incident wordt geconsolideerd om mee te worden genomen in de processtukken/bewijslast voor een nog te starten civiele procedure tegen de gemeente Rheden.

Ik vertrouw er voor nu op de Ombudscommissie Rheden voldoende te hebben geïnformeerd en verklaar mij bereid om eventuele vervolgvragen te beantwoorden.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder
BurgerkrachtCentraal


Afhandelingsbrief Rheden -  4 december 2019

Klachtafhandeling

Klachtafhandeling

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie