Panic Room

Panic Room

Bij de classificaties Participatiewetteloos, Participatiewettig, Best practice en Schaamteloos gaan we uit van de aanwezigheid van bestuur en controle. Maar wat als er zich stuurloosheid en het verliezen van de grip op de situatie voordoen bij een gemeente? Dan is het tijd voor de Panic Room. Dan kunnen we van buitenaf geen aanmoediging tot verbetering meer doen, maar alleen observeren in de hoop dat er van hogerhand wordt ingegrepen.

Gemeenten die volgens BurgerkrachtCentraal in de Panic Room thuishoren, zijn kandidaat om onder curatele te komen van de provincie waaronder zij vallen. Dit om hen schuldhulpverlening te kunnen geven, ze te bevrijden van hun gijzelnemers (geld slurpende externe partijen) en mandaat van wethouders (tijdelijk) te beperken.

Maar bovenal om te voorkomen dat hun inwoners worden geslachtofferd aan de situatie die doorgaans is ontstaan door wanprestatie van het zittende of voorgaande bestuur.

Het momentum

Als een gemeenteraad akkoord gaat met een omvangrijke bezuinigingsoperatie op met name het sociaal domein dan is dat dé indicatie dat er iets heel erg mis is. Dan staan alle seinen op rood. Zeker in een tijd waarin geen economische crisis heerst.

Bezuinigen op dienstverlening aan de burgers is dan geen behoorlijk bestuur, maar paniekvoetbal om niet onder curatele van de provincie te komen. Het heeft dan niets meer met burgerbelangen te maken. In een dergelijke situatie tuimelen college, coalitie en oppositie over elkaar heen en staat een bestuurscrisis op uitbreken of is reeds aan de gang.

Dit is voor BurgerkrachtCentraal het momentum voor opname in de Panic Room.

Verkeerd bezuinigen

In de paniek van de stuurloosheid zullen gemeenten verkeerd gaan bezuinigen, namelijk op de dienstverlening aan de burgers. Dat schendt de burgerrechten die ondertussen niet minder worden!

Er is wetgeving en daaruit volgt automatisch een pakket rechten (met aanhangende bedragen). De gemeenten zijn verplicht dat pakket te leveren. Maar ze zullen om geld te sparen in de verleiding komen om hun inwoners de toegang tot dat pakket zo moeilijk mogelijk te maken. Dat lijkt voor de gemeentebesturen de enige uitweg. Maar dat is de verkeerde!

De juist manier van bezuinigen, is het wegnemen van de oorzaak van de tekorten.

Die oorzaak is de aanbesteding van dienstverlening en begeleiding van externe partijen. Dit is het grote geld slurpende knelpunt!

Gemeentebesturen die in de Panic Room terechtkomen, zijn niet meer in staat om die aanbesteding te kantelen. Zij zijn namelijk juist door die externe partijen gegijzeld. De gemeenteraden zijn de controle over hun budgetrecht kwijtgeraakt (door verlengd en verlegd bestuur) en roepen kreten zoals:

We zien ons geplaatst voor voldongen feiten!

Ondertussen gaat men intern over tot het zwartepieten en roept van elkaar dat men wegloopt van verantwoordelijkheden.

Allemaal symptomen die erom vragen dat de provincie snel ingrijpt en ervoor zorgt dat de aanbesteding van externe partijen wordt opgeschort en heroverwogen.

Dit moet snel gebeuren omdat er een groot risico op burgerslachtoffers is. Bovendien staat de geldkraan open voor nog meer externe partijen die zich opwerpen om de crisis te beheersen.

Paniekvoetbal heeft geen winnaars, behalve de commerciële markt!

Persoonlijke maatwerkbudgetten

Ondertussen gaat het leven door en pleit BurgerkrachtCentraal voor persoonlijke maatwerkbudgetten om de burgerbelangen te waarborgen. Dit is een nieuw fenomeen, maar waar al langere tijd op wordt aangedrongen.

Gemeenten kunnen zich bij ons melden voor hulp daarbij (via hun provincie als zij daar reeds onder toezicht staan).

Bij voldoende belangstelling organiseert BurgerkrachtCentraal in het voorjaar van 2019 het symposium 'Persoonlijk maatwerkbudget'.

Observatie

De observatie die we op een gemeente in de Panic Room doen, bestaat in elk geval uit het volgende:

- Reconstructie ('Hoe heeft het zover kunnen komen');
- Aanwijzen van verantwoordelijke bestuurders (namen en rugnummers);
- Verzamelen en presenteren van berichtgeving in de media;
- Continue monitoring (tot de provincie zich over de gemeente ontfermt).

De eerste gemeente die we in de Panic Room opnemen, is de gemeente Zutphen.

Panic Room

Zutphen

6 november 2018
Momenteel bereiden we de opname voor van de gemeente Zutphen in de Panic Room.