Participatiewetstudie

De wet, de geest en medemenselijkheid

02/04/2018 - Op 1 januari 2015 werd de Participatiewet van kracht.  Sindsdien is deze wet tot zegen en vloek geweest voor burgers in het sociaal domein. Daar waar in de geest van de Participatiewet wordt gehandeld, gaat het goed, maar bij verkeerde uitlegging niet. Door misinterpretatie en verdraaiing door gemeenten is de medemenselijkheid helaas nogal eens in het geding. Laten we het toe dat we als volk ten onder gaan door gebrek aan kennis?

Zouden we de Participatiewet kunnen bestuderen zoals door de eeuwen heen de Bijbel werd uitgeplozen? Hermeneutiek noem je dat, Grieks voor 'uitleggen' of 'vertalen'.  Dat is de studie van de interpretatie van (geschreven) teksten, in het bijzonder van die op het gebied van literatuur, religie en recht. Zullen we een Participatiewetstudieclubje vormen?


Parallellen

Misschien vind je het een wat vreemd vergelijk tussen de Bijbel en de Participatiewet. Oneerbiedig wellicht, maar zo is het zeker niet bedoeld. Er zijn parallellen! Een belangrijke daarvan is de manier waarop de boodschap werd en wordt afgepakt van de mensen voor wie deze is bedoeld. Nog een overeenkomst is het toevoegen aan de oorspronkelijke boodschap en het verdraaien ervan. Daarnaast zijn er gelijkenissen in de opbouw.


Afgepakte boodschap: gewijden en leken

In de Rooms-Katholieke Kerk kennen we het onderscheid tussen gewijden en leken. Tot de gewijden behoren de paus, bisschoppen, priesters, kloosterlingen en diakenen. De leken zijn het plebs of het gepeupel, de gewone man en vrouw zeg maar. De burgers die het volk vormen. In de geschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk zien we de verwerpelijke traditie om de leken dom te houden. De content van de Bijbel was alleen voorbehouden aan de gewijden.

Vijfhonderd jaar geleden stond ene Maarten Luther op die een begin maakte om het Woord van God ook toegankelijk te maken voor de leken. Uiteraard geheel tegen de zin van de gewijden, want dat was een regelrechte bedreiging voor de kerkelijke macht en het bijbehorende verdienmodel.

De Participatiewet is nu ook vooral voorbehouden aan gewijden. Dat zijn de overheid (in het bijzonder gemeenten) en het netwerk van adviespartners dat zich eromheen heeft gevormd. De moderne term voor gewijden is professionals.

Burgers die onder de Participatiewet komen te vallen, zijn afhankelijk van wat hun gemeente erover los willen laten.  Ze verkondigen dat de leken (burgers) naar de wet moeten leven en deze moeten kennen. Ja, de wet is openbaar, maar in een soort ingewikkeld Latijn. De vertaling doen de gewijden. De leken (burgers) worden er mondjesmaat mee gevoed of vaak gewoon niet!

In het netwerk van adviespartners komen we commerciële organisaties tegen zoals Schulinck (onderdeel van Wolters Kluwer) die een vertaalslag hebben gemaakt van de Participatiewet. Die hebben ze vastgelegd in digitale systemen die alleen mogen worden geraadpleegd door gewijden. Het is verboden terrein voor leken (burgers). Eigenlijk is dat heel schunnig, want het volk zou er zoveel aan kunnen hebben. Een voorbeeld is Grip op Participatiewet, een online kennisbank die voor veel geld aan gemeenten wordt verkocht. Dat geld is eigenlijk van het volk, net als wet, een verworvenheid die richting geeft aan het sociale leven!

BurgerkrachtCentraal vindt dit allemaal erg verderfelijk en niet meer van deze tijd. Daarom staat het enige echt onafhankelijke bureau voor sociale vraagstukken op als een soort Maarten Luther. Niet alleen de Participatiewet, maar alle vertalingen ervan moeten open source zijn, toegankelijk voor iedereen.


Apocriefe wet- en regelgeving

Bij de volgende parallel komen we ook uit bij de mensonterende praktijk van de (vroegere) Rooms-Katholieke Kerk. Die heeft aan de oorspronkelijke Bijbel, de canon van 66 boeken, zogenaamde apocriefe geschriften toegevoegd. Daar staan goede dingen in, maar ook passages die haaks staan op de authentieke boodschap. Hiermee rechtvaardigt de Kerk zelf verzonnen dogma's, ook weer bedoeld om macht uit te oefenen en een verdienmodel in stand te houden. Het resultaat is een verdraaide boodschap.

Gemeenten hebben bij decentralisaties in het sociaal domein vrije beleidsruimte gekregen. Daarbij hebben ze (overigens onder sterke invloed van het eerdergenoemde netwerk van adviespartners) lokale geschriften toegevoegd aan de Participatiewet. Denk hierbij aan eigen beleidsregels, verordeningen en de algemene maatregel van bestuur.

Ook hier staan goede dingen in, maar het heeft ook de deur open gezet voor misstanden. Zo is er sprake van rechtsongelijkheid. Een leek in de ene gemeente wordt dikwijls in dezelfde situatie en onder dezelfde Participatiewet heel anders behandeld dan de burger in een andere gemeente. Het volk is zeg maar overgeleverd aan de mindere goden!

Dat de lokale wet- en regelgeving vaak niet in de geest van de Participatiewet uitpakt en daarmee de medemenselijkheid schaadt, uit zich in vele misstanden, conflicten die eindigen bij de rechter en vooral zwaar gedupeerde burgers.


Boeken, hoofdstukken en verzen

De Bijbel die wij kennen, bestaat uit 66 boeken. Deze zijn onderverdeeld in hoofdstukken en verzen. Dat is erg handig om te kunnen verwijzen. Helaas worden afzonderlijke verzen ook vaak uit de context gehaald en misbruikt om elkaar vroom mee om de oren te slaan en discussies te saboteren.

Zo is het 'gij zult niet oordelen' vaak een geliefd vers om de ander de mond te snoeren. Bij gewijden in de Rooms-Katholieke Kerk (maar ook in evangelische kringen met een valse leer) is het 'wie niet zaait, zal niet oogsten' een populaire passage om geld uit de zak van gelovigen te kloppen.

De Participatiewet is vergelijkbaar opgebouwd, uit hoofdstukken, paragrafen, wetsartikelen, leden en onderdelen.

Zo heb je bijvoorbeeld artikel 52, lid 1 onderdeel a (hoofdstuk 6. Bevoegdheden en faciliteiten gemeenten, paragraaf  6.1. Vorm bijstand). Daarin staat een voorwaarde op het recht op een voorschot dat een aanvrager van bijstand heeft binnen 4 weken na de datum aanvraag. Dat artikel is erg belangrijk voor Biob (BurgerCertificering informatievoorziening online: bijstandsaanvraag), een initiatief van BurgerkrachtCentraal in de Operatie: Plichten, maar burgerrechten ook!

In de Participatiewetstudie doorloopt BurgerkrachtCentraal vanaf 12 april 2018 alle artikelen, leden en onderdelen. Daarbij proberen we de Participatiewet zo goed mogelijk te vertalen en te interpreteren. Soms maken we een uitstapje naar andere wetten zoals de Algemene wet bestuursrecht en Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

We behandelen niet chronologisch, maar op basis van actuele behoefte.
Volg eventueel op Twitter @PrtcllnSdm om op de hoogte te blijven van de updates.