DDFK Gemeenten

5 oktober 2018 - DDFK is een ambtelijke organisatie DDFK die vanaf 1 januari 2017 werkt voor de besturen van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. Wat dit concreet inhoudt, wordt ons niet goed duidelijk. Het lijt zich te beperkten tot een website ddfk.nl die eigenlijk alleen een zogenaamde gemeentelijke producten- en dienstencatalogus is. We kunnen er niet gemakkelijk uit afleiden of DDFK ook een gemeenschappelijke sociale dienst is die de Participatiewet uitvoert, of dat de vier gemeenten dat afzonderlijk doen. Voorlopig gaan we uit van het laatste.

Samenwerking nog beperkt?

We lezen op DDFK.nl:

De ambtelijke organisatie DDFK is vanaf 1 januari 2017 een feit. De organisatie werkt voor de besturen van de gemeente Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. Door de ambtelijke fusie zijn de medewerkers van de vier gemeenten bij elkaar gevoegd. Het komende jaar wordt er hard gewerkt aan het maken van eenduidig beleid met dezelfde kosten. Nu ziet u nog verschillen en dat komt doordat de gemeenten tijd nodig hebben om qua werkwijzen naar elkaar toe te groeien.

Het is onduidelijk hoe gedateerd deze informatie is. We veronderstellen dat men het over 2017 heeft bij 'het komende jaar'. Wat onder 'hard gewerkt' wordt verstaan, kunnen we niet bepalen. Dit komt doordat er geen mijlpaal wordt gesteld. Wanneer is het af? Wat is de ambitie daaromtrent?

Als we verder gaan kijken (op 5 oktober 2018) lijken er nog steeds verschillen te zijn en vermoeden we dat men nog steeds bezig is met het naar elkaar toegroeien. Hoe lang nog?

Toeleiding naar het product bijstandsuitkering

Laten we eens kijken hoe bij de vier gemeenten online de informatieve toeleiding naar het product bijstandsuitkering is geregeld.

Vooraf: een belanghebbende zou het product bijstandsuitkering eenvoudig, op eenduidige wijze en ondubbelzinnig moeten kunnen vinden via een menu-optie 'werk en inkomen', een A-tot-Z functie en/of via de zoekbalk.

Dantumadiel
Op Dantumadiel.nl is via 'Inwoners > Werk en inkomen' snel te navigeren naar het onderwerp 'uitkering aanvragen'. Dit is schijnbaar goed, maar direct blijkt dat er op deze plek (een summiere pagina) geen informatie wordt verstrekt, maar linea recta wordt doorverwezen naar Werk.nl.

Via een ander pad, de zoekfunctie, wordt de belanghebbende wel doorverwezen naar uitgebreide informatie op ddfk.nl: bijstand, uitkering.

Ook staat er een banner in de rechterkolom die verwijst naar de homepage van ddfk.nl.

De mate van informatievoorziening is derhalve afhankelijk van het navigatiepad dat de belanghebbende kiest. Dit is onwenselijk.

Dongeradeel
Op Dongerdeel.nl is via 'Zorg, Welzijn & Onderwijs' snel te navigeren naar het onderwerp 'Werk en inkomen'. Daar vinden we een link naar de producten- en dienstencatalogus ddfk.nl, maar ook naar www.noordoosthelpt.nl. Dat is een extra informatiekanaal waarvan we ons kunnen afvragen wat daarvan de meerwaarde is. En waarom bieden de andere samenwerkende gemeenten dat niet? Wat doet deze website ten opzichte van de andere informatiekanalen (gemeentelijke websites en ddfk.nl)?

Voor de bijstandsuitkering komt de belanghebbende toch weer via deze omweg terecht bij Werk.nl en ddfk.nl.

Ferwerderadiel
Op Ferwerderadiel.nl lijkt de gemeente te verwachten dat de belanghebbende bedreven is in het maken van vertaalslagen en het verstaan van gemeentelijke terminologie. De inwoner moet de behoefte 'uitkering' vertalen naar 'digitaal loket' of beseffen dat het iets met de sociale dienst te maken kan hebben (want daar is in de rechterkolom een link naar geplaatst).

Per 1 januari 2017 is er het een en ander veranderd binnen de gemeentelijke organisatie. U leest hier meer.

Dit is een opmerkelijke tekst op de homepage. Waarom staat dat er nog na bijna twee jaar? Vergelijk het eens met de mededeling in het straatbeeld: 'verkeerssituatie is gewijzigd'. Hoe lang laat je zoiets staan? Heeft de tijd stilgestaan in Ferwerderadiel? Is de webmaster al langere tijd uit de roulatie?

De zoekfunctie biedt geen uitkomst. Zoeken op 'bijstand', 'bijstandsuitkering' en 'uitkering' levert beleidsmatige stukken op. Wat heeft de gemiddelde aanvrager van een bijstandsuitkering hier aan?

Gelukkig is er ook een link naar ddfk.nl zodat de belanghebbende bij bijstand, uitkering uitkomt. Men moet zich dan wel realiseren dat een bijstandsuitkering een product/dienst is.

De link naar 'sociale dienst' bij 'Direct naar' (op de homepage) leidt naar de pagina 'sociale zaken'. Daarop staat in gemeentelijk jargon: 'Vragen over uw inkomensvoorziening?' Dat tot daaraan toe, maar wat zijn 'consulenten WWB'? Inmiddels hebben we sinds 2015 te maken met de Participatiewet. Wet Werk en Bijstand (WWB) bestaat niet meer!

Kollumerland
Ook op Kollumerland.nl is het een zoekplaatje en wordt er van de inwoner vertaalvaardigheden verlangd. Dit is een signaal dat de organisatie vanuit de organisatie denkt en niet vanuit burgerperspectief. Organisatie centraal versus burger centraal.

Iedereen moet zich realiseren dat het aanvragen van een bijstandsuitkering voor een inwoner geen routine en alledaagse praktijk is!

Als de inwoner even de focus op de behoefte aan geld loslaat en beseft dat het om werken (een attitude die de overheid graag wil van de burgers) gaat (en zonder werk eigenlijk geen centjes), is klikken op 'Werken en leren' logisch. Dan komt 'uitkeringen' in beeld en moet de belanghebbende alleen nog begrijpen dat bijstand iets te maken moet hebben met Sociale Dienst (Zorg en Ondersteuning). Dat leidt naar:

Het team Wurk, Ynkommen en Soarch (W-wys) in Dantumadiel voorziet inwoners die tijdelijk niet zelf in hun inkomen kunnen voorzien van een uitkering voor levensonderhoud.
Zij doen dit voor de inwoners van alle DDFK-gemeenten (Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.).

De belanghebbende is er dan nog steeds niet, maar wordt eerst nog weer lastig gevallen met een organisatorisch aspect. Oké, kennelijk krijg je met Dantumadiel te maken als je een inwoner bent van Ferwerderadiel. De link naar Dantumadiel komt uit op de summiere pagina die we eerder zagen en linea recta leidt naar Werk.nl.

Er is in elk geval voor de inwoner die oplettend is dat er een route binnendoor is ook een link (met banner) naar ddfk.nl.

Oh ja, in de rechterkolom staat hier ook een link naar die extra website www.noordoosthelpt.nl waarbij we ons kunnen afvragen wat de meerwaarde van deze dubbele administratie is.

Via te veel omwegen komt de inwoner van de gemeente Ferwerderadiel er wel, maar dit kan echt veel minder ingewikkeld.

Voorschot bijstand

Een hardnekkig knelpunt dat we bij veel gemeenten zien, is de informatie over het voorschot algemene bijstand geregeld in artikel 52 van de Participatiewet. Hoe zit dat bij de DDFK gemeenten?

Als eenmaal de horde naar de informatie over de bijstandsuitkering is genomen, blijkt de toeleiding naar de informatie over het voorschot bij alle vier gemeenten wel goed geregeld doordat het genoemd wordt in de producten- en dienstencatalogus bij de informatie over de bijstand. Een pluspunt ten opzichte van gemeenten die het voorschot helemaal verzwijgen.

Hoe zit het met de juistheid van die informatie?

In de catalogus vinden we de informatie bij 'bijstand, uitkering' onder het kopje 'Hoe lang duurt het?'

Goed is dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen aanvragers van 27 jaar en ouder en zij die jonger zijn dan 27 jaar. Voor de laatste groep is er namelijk geen voorschot, maar geldt een wachttijd. Een belangrijk onderscheid dat in de Participatiewet wordt gemaakt.

U kunt binnen uiterlijk 4 weken een voorschot krijgen als u niet genoeg geld hebt om te wachten totdat de uitkering aan u is overgemaakt. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering. U blijft het voorschot ontvangen tot de gemeente een besluit genomen heeft.

Goed dat hier het percentage van 90% wordt genoemd en dat het (indien van toepassing) niet bij eenmalig een voorschot blijft.

Beslist niet goed is de opmerking die aangeeft dat de aanvrager voor een voorschot in een situatie moet verkeren niet genoeg geld te hebben om te wachten tot de uitkering is overgemaakt. Dit is een zelf verzonnen formulering die NIET in de Participatiewet staat.

In veruit de meeste gevallen zal een aanvrager niet genoeg geld hebben en juist daarom aanspraak willen maken op de bijstand. Du moment dat de gemeente kan stellen dat iemand wel genoeg geld heeft, is er sowieso al sprake van een bijzondere situatie in de behandeling van de bijstandsaanvraag. De gemeente kan dan namelijk direct beslissen dat het recht op bijstand (nog) niet bestaat en de aanvrager eerst maar eens geld moet opmaken (met daarbij overigens nog de vermogenstoets in aanmerking te nemen).

Een ander minpunt is dat men heeft verzuimd om bij deze informatie een link te leggen naar meer informatie over het voorschot in de catalogus. Moet de belanghebbende daar bij toeval achter komen?

Binnen 8 weken na datum binnenkomst dient een beslissing op uw aanvraag voor een bijstandsuitkering te worden genomen. Op grond van artikel 52 Participatiewet is het college verplicht om voorschotten te verstrekken.

Er hoeft geen voorschot te worden verstrekt als u verwijtbaar, geen of onvoldoende informatie verstrekt, of als bij de aanvraag al duidelijk is dat er geen recht op algemene bijstand bestaat.

Bent u jonger dan 27 jaar en woont u niet samen met een partner ouder dan 27 jaar? Dan krijgt u over de eerste 4 weken geen voorschot. U kunt namelijk pas na 4 weken de bijstandsaanvraag indienen.

Dit is een volledig juiste vertaling van het gestelde in artikel 52 van de Participatiewet en belangrijke informatie voor de aanvrager. Daarom mag het niet verstopt staan!

Conclusie

De informatie over de aanvraag algemene bijstand en het voorschot rammelt te veel in de toeleiding er naar toe alsmede inhoudelijk. Daarom plaatst BurgerkrachtCentraal de vier DDFK gemeenten op het bankje 'Participatiewetteloos'. We moedigen de gemeenten aan werk te maken van betere samenwerking, uniforme werkwijze en duidelijkheid naar de inwoners die aanspraak willen (moeten) maken op de algemene bijstand.

Participatiewetteloos


Datum
5 oktober 2018


Type organisatie
Gemeenschappelijke Regeling
Collegebesluit


Website
ddfk.nl


Betrokken gemeenten
Dantumadiel
Dongeradeel
Ferwerderadiel
Kollumerland